Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/.

Ruồi trái cây có thể là nguồn gây hại cho cây trồng do chúng thường làm hại trực tiếp đến trái cây hoặc truyền các bệnh tố nấm và vi khuẩn.

Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “Diệt ruồi trái cây” được dịch nghĩa sang tiếng Anh

 • Các phương pháp kiểm soát ruồi trái cây tích hợp – Integrated fruit fly control methods
 • Các biện pháp kiểm soát ruồi trái cây – Fruit fly control measures
 • Các kỹ thuật kiểm soát ruồi trái cây hiệu quả – Effective fruit fly suppression techniques
 • Kiểm soát ruồi trái cây bằng phương pháp sinh học – Biological fruit fly control
 • Các liệu pháp hóa học để kiểm soát ruồi trái cây – Chemical treatments for fruit fly control
 • Quản lý ruồi trái cây chiến lược – Strategic fruit fly management
 • Kẻ thù tự nhiên trong kiểm soát ruồi trái cây – Natural enemies in fruit fly control
 • Các phương pháp kiểm soát ruồi trái cây thân thiện với môi trường – Eco-friendly fruit fly control practices
 • Kiểm soát côn trùng tích cực để phòng ngừa ruồi trái cây – Proactive pest control for fruit fly prevention
 • Theo dõi và phát hiện sớm trong kiểm soát ruồi trái cây – Monitoring and early detection in fruit fly control

  Dưới đây là 10 mẫu câu tiếng Anh về “Fruit fly control” với nghĩa “Diệt ruồi trái cây” được dịch nghĩa sang tiếng Việt

 1. Implementing effective fruit fly control measures is essential to protect fruit crops from infestation.
  => Việc triển khai các biện pháp diệt ruồi trái cây hiệu quả là quan trọng để bảo vệ cây trồng trái cây khỏi sự xâm nhập.
 2. Regular monitoring and early detection are key components of successful fruit fly control in agricultural settings.
  => Việc theo dõi đều đặn và phát hiện sớm là các thành phần quan trọng của việc diệt ruồi trái cây hiệu quả trong môi trường nông nghiệp.
 3. Integrated pest management involves combining cultural, biological, and chemical control methods for fruit fly suppression.
  => Quản lý côn trùng tích hợp bao gồm việc kết hợp các phương pháp kiểm soát văn hóa, sinh học và hóa học để kiềm chế ruồi trái cây.
 4. Protecting fruit orchards from fruit fly damage requires a proactive and comprehensive approach to pest control.
  => Bảo vệ vườn cây ăn quả khỏi hại của ruồi trái cây đòi hỏi một cách tiếp cận tích cực và toàn diện đối với kiểm soát côn trùng.
 5. Chemical insecticides may be used in fruit fly control, but their application should be judicious and follow safety guidelines.
  => Thuốc trừ sâu hóa học có thể được sử dụng trong việc diệt ruồi trái cây, nhưng việc sử dụng nên được thực hiện một cách sáng tạo và tuân thủ các hướng dẫn an toàn.
 6. Farmers are encouraged to adopt eco-friendly fruit fly control practices to minimize the environmental impact of pest management.
  => Nông dân được khuyến khích áp dụng các phương pháp diệt ruồi trái cây thân thiện với môi trường để giảm thiểu tác động của quản lý côn trùng đối với môi trường.
 7. Educating farmers on integrated fruit fly control measures is crucial for the sustainable and effective management of agricultural pests.
  => Việc giáo dục nông dân về các biện pháp diệt ruồi trái cây tích hợp là quan trọng để quản lý bền vững và hiệu quả của sâu bệnh nông nghiệp.
 8. Implementing fruit fly control measures is crucial for protecting the harvest from infestation
  => Triển khai các biện pháp diệt ruồi trái cây là quan trọng để bảo vệ vụ thu hoạch khỏi sự xâm lấn.
 9. The fruit fly control strategy includes the use of natural repellents to minimize crop damage.
  => Chiến lược diệt ruồi trái cây bao gồm việc sử dụng chất đẩy tự nhiên để giảm thiểu tổn thất cho cây trồng.
 10. Farmers are adopting environmentally friendly fruit fly control products for sustainable agriculture.
  => Những người nông dân đang áp dụng các sản phẩm diệt ruồi trái cây thân thiện với môi trường cho nông nghiệp bền vững.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 × three =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!