Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/.

“Diệt kiến vàng” gồm việc sử dụng các chất diệt côn trùng, kỹ thuật phòng tránh, hoặc thậm chí là việc diệt tổ kiến để giảm bớt sự quấy rối.

Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “Diệt kiến vàng” được dịch nghĩa sang tiếng Anh

 • Professional yellow ant control services – Dịch vụ kiểm soát kiến vàng chuyên nghiệp.
 • Preventive measures for yellow ant control – Các biện pháp phòng ngừa để kiểm soát kiến vàng.
 • Yellow ant baits – Mồi kiến vàng.
 • Inspecting and sealing entry points for yellow ant control – Kiểm tra và kín chặt các điểm tiếp cận để kiểm soát kiến vàng.
 • Chemical-free alternatives for yellow ant control – Các phương pháp không chất hóa học để kiểm soát kiến vàng.
 • Yellow ant behavior education – Giáo dục về hành vi của kiến vàng.
 • Pest-free environment maintenance – Duy trì môi trường không côn trùng.
 • Yellow ant control sprays – Thuốc phun kiểm soát kiến vàng.
 • Pest control professionals for yellow ant elimination – Chuyên gia kiểm soát côn trùng để diệt kiến vàng.
 • Integrated pest management for yellow ant control – Quản lý côn trùng tích hợp để kiểm soát kiến vàng.

Dưới đây là 10 mẫu câu tiếng Anh về “Yellow ant control” với nghĩa “Diệt kiến vàng” được dịch nghĩa sang tiếng Việt

 1. Professional yellow ant control services can effectively eliminate ant colonies in and around your home.
  => Dịch vụ diệt kiến vàng chuyên nghiệp có thể loại bỏ hiệu quả các tổ kiến trong và xung quanh nhà bạn.
 2. Implementing preventive measures is crucial for long-term yellow ant control in residential areas.
  => Thực hiện các biện pháp phòng ngừa là quan trọng để diệt kiến vàng lâu dài trong khu vực dân cư.
 3. Chemical-free alternatives for yellow ant control are available for those seeking environmentally conscious options.
  => Các phương pháp không chất hóa học để diệt kiến vàng có sẵn cho những người tìm kiếm lựa chọn thân thiện với môi trường.
 4. Yellow ant control sprays can be used to target ant trails and nests, reducing their presence in specific areas.
  => Thuốc phun diệt kiến vàng có thể được sử dụng để nhắm đến đường đi và tổ kiến, giảm sự hiện diện của chúng trong các khu vực cụ thể.
 5. Homeowners are advised to consult with pest control professionals for effective and safe yellow ant elimination.
  => Chủ nhà được khuyến cáo tham khảo ý kiến của các chuyên gia kiểm soát côn trùng để diệt kiến vàng một cách hiệu quả và an toàn.
 6. Yellow ant control helps in maintaining a clean and hygienic household.
  => Việc diệt kiến vàng giúp duy trì một ngôi nhà sạch sẽ và vệ sinh.
 7. Integrated pest management includes a holistic approach to yellow ant control, addressing both prevention and elimination.
  => Quản lý côn trùng tích hợp bao gồm một cách tiếp cận toàn diện đối với diệt kiến vàng, giải quyết cả phòng ngừa và loại bỏ.
 8. Natural Yellow ant control methods are safer for the environment.
  => Các phương pháp diệt kiến vàng tự nhiên an toàn hơn cho môi trường.
 9. Avoiding allergic reactions is one of the aims of Yellow ant control.
  => Tránh các phản ứng dị ứng là một trong những mục tiêu của việc diệt kiến vàng.
 10. The use of effective Yellow ant control products is recommended for immediate results.
  => Việc sử dụng các sản phẩm diệt kiến vàng hiệu quả được khuyến nghị để có kết quả ngay lập tức.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

five + twelve =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!