Phương pháp diệt mối tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, phương pháp diệt mối là Termite control methods, có phiên âm cách đọc là /ˈtɜːrmʌɪt kənˈtroʊl ˈmɛθədz/.

“Phương pháp diệt mối” thường bao gồm sử dụng các chất hóa học chống mối, hệ thống theo dõi mối, cải tạo môi trường để ngăn chặn sự phát triển của chúng, và thực hiện các biện pháp bảo quản chống mối trước khi chúng xuất hiện.

Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “Phương pháp diệt mối” được dịch nghĩa sang tiếng Anh

 • Kiểm soát mối bằng mồi mối – Termite control using termite baits.
 • Phương pháp diệt mối thân thiện với môi trường – Environmentally friendly termite control methods.
 • Sử dụng chất diệt mối lỏng để tạo rào cản – Applying liquid termiticides to create a barrier.
 • Phương pháp diệt mối bằng nhiệt độ – Heat treatment as a termite control method.
 • Lắp đặt rào cản vật lý để ngăn chặn mối – Installing physical barriers to prevent termites.
 • Phương pháp diệt mối ngăn chặn trước – Preventive termite control methods.
 • Khử trùng là phương pháp diệt mối toàn diện – Fumigation as a comprehensive termite control method.
 • Bảo dưỡng định kỳ và sửa chữa giúp kiểm soát mối – Regular maintenance and repairs aiding in termite control.
 • Xử lý đất bằng chất diệt mối để ngăn chặn mối – Soil treatment with termiticides for termite prevention.
 • Giáo dục chủ nhà về thói quen của mối – Educating homeowners on termite habits.

Dưới đây là 10 mẫu câu tiếng Anh về “Termite control methods” với nghĩa “Phương pháp diệt mối” được dịch nghĩa sang tiếng Việt

 1. Regular inspections are one of the key termite control methods for early detection.
  => Việc kiểm tra định kỳ là một trong những phương pháp diệt mối quan trọng để phát hiện sớm.
 2. Heat treatment is an effective termite control method, eliminating termites at all life stages.
  => Phương pháp điều trị bằng nhiệt độ là một phương pháp diệt mối hiệu quả, loại bỏ mối ở mọi giai đoạn phát triển.
 3. Fumigation is a comprehensive termite control method that targets the entire structure.
  => Khử trùng là một phương pháp diệt mối toàn diện nhắm đến toàn bộ cấu trúc.
 4. Effective termite control methods include using baits, insecticides, and physical barriers.
  => Các phương pháp diệt mối hiệu quả bao gồm sử dụng mồi, thuốc trừ sâu và rào chắn vật lý.
 5. Regular inspections and monitoring are important for detecting termite infestations early.
  => Kiểm tra và giám sát thường xuyên là quan trọng để phát hiện sớm sự xâm nhập của mối.
 6. Non-chemical termite control methods, such as heat treatment and electrocution, can also be effective.
  => Các phương pháp diệt mối không sử dụng hóa chất, như xử lý nhiệt và điện giật, cũng có thể hiệu quả.
 7. Regular inspections are crucial termite control methods to detect infestations early.
  => Kiểm tra định kỳ là một trong những phương pháp diệt mối quan trọng để phát hiện sớm sự xâm nhập của chúng.
 8. Fumigation is an effective termite control method, eliminating termites from the entire structure.
  => Khử trùng là một phương pháp diệt mối hiệu quả, loại bỏ mối khỏi toàn bộ cấu trúc.
 9. Educating homeowners on termite habits is essential for successful termite control.
  => Việc giáo dục chủ nhà về thói quen của mối là quan trọng để diệt mối thành công.
 10. Installing physical barriers, such as steel mesh, is a proactive termite control approach.
  => Việc lắp đặt rào cản vật lý, như lưới thép, là một phương pháp diệt mối tích cực

 

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eleven + eighteen =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!