Kiến độc hại tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, “Kiến độc hại” là “Harmful ants”, có phiên âm cách đọc là /ˈhɑːrmfl ænts/.

Kiến độc hại dùng để chỉ những loài kiến gây hại đến cây trồng, động vật, con người và môi trường. Các loại kiến này thường xâm lấn vào nơi sống và làm việc của con người, làm hại đến cây trồng, và trong một số trường hợp, có thể truyền bệnh.

Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “Kiến độc hại” được dịch nghĩa sang tiếng Anh

 • Kiến độc hại trong nhà – Indoor harmful ants
 • Loại kiến gây hại – Ant species causing harm
 • Những loại kiến độc hại – Types of harmful ants
 • Phương pháp kiểm soát kiến độc hại – Methods of controlling harmful ants
 • Kiến độc hại trong vườn – Garden harmful ants
 • Vấn đề với kiến độc hại – Problem with harmful ants
 • Kiến độc hại cho cây trồng – Harmful ants to crops
 • Rủi ro của kiến độc hại – Risks of harmful ants
 • Kiến độc hại và sức khỏe – Harmful ants and health
 • Cách phòng tránh kiến độc hại – Preventing harmful ants
 • Kiến độc hại và động vật – Harmful ants and animals

Dưới đây là 10 mẫu câu tiếng Anh về “Harmful ants” với nghĩa “Kiến độc hại” được dịch nghĩa sang tiếng Việt

1. Harmful ants can damage crops and affect agricultural productivity.
=> Kiến độc hại có thể làm hại cây trồng và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.
2. Certain species of harmful ants pose a threat to the health of plants in gardens.
=> Một số loại kiến độc hại đe dọa sức khỏe của cây trong vườn.
3. Controlling harmful ants in homes is crucial to prevent food contamination.
=> Kiểm soát kiến độc hại trong nhà là quan trọng để ngăn chặn ô nhiễm thức ăn.
4. Harmful ants can contribute to the spread of diseases among plants and trees.
=> Kiến độc hại có thể góp phần vào việc lan truyền các bệnh trong cây cối.
5. Gardeners often employ various methods to deter harmful ants from infesting their plants.
=> Người làm vườn thường sử dụng nhiều phương pháp để ngăn chặn kiến độc hại xâm nhập vào cây cỏ của họ.
6. Certain types of harmful ants can be a nuisance to households by invading kitchens and pantries.
=> Một số loại kiến độc hại có thể làm phiền gia đình bằng cách xâm nhập vào nhà bếp và phòng chứa thực phẩm.
7. Understanding the behavior of harmful ants is essential for effective pest management.
=> Hiểu rõ hành vi của kiến độc hại là quan trọng để quản lý sâu bệnh hiệu quả.
8. Harmful ants can compromise the structural integrity of wooden buildings by nesting in the wood.
=> Kiến độc hại có thể đe dọa tính chất cấu trúc của các công trình gỗ bằng cách xây tổ trong gỗ.
9. Preventing harmful ants often involves maintaining a clean and hygienic environment.
=> Ngăn chặn kiến độc hại thường liên quan đến duy trì môi trường sạch sẽ và vệ sinh.
10.Farmers implement integrated pest management strategies to control harmful ants and protect their crops.
=> Nông dân thực hiện chiến lược quản lý sâu bệnh tích hợp để kiểm soát kiến độc hại và bảo vệ cây trồng của họ.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 × five =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!