Diệt rệp lông tiếng Anh là gì? Cách đọc đúng nhất

Trong tiếng Anh, “Diệt rệp lông” là “Woolly aphid control”, có phiên âm cách đọc là /kɪl θrɪps/.

Diệt rệp lông bao gồm kể cả những phương pháp tự nhiên và hóa học để giúp kiểm soát số lượng rệp lông. Bởi lẽ chúng chuyên phá hoại cây trồng, làm giảm năng suất.

Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “Diệt rệp lông” được dịch nghĩa sang tiếng Anh

  • Kiểm soát rệp lông – Aphid control
  • Tiêu diệt rệp lông – Eradicate woolly aphids
  • Nhiễm rệp lông – Woolly aphid infestation
  • Quản lý rệp lông – Aphid management
  • Phương pháp tiêu diệt rệp lông – Aphid extermination methods
  • Tổn thương do rệp lông gây ra – Aphid damage
  • Kiểm soát dân số rệp lông – Aphid population control
  • Xử lý hóa chất cho rệp lông – Chemical treatment for woolly aphids
  • Kiểm soát sinh học rệp lông – Biological control of aphids
  • Quản lý côn trùng tích hợp cho rệp lông – Integrated pest management for woolly aphids

Dưới đây là 10 mẫu câu tiếng Anh về “Woolly aphid control” với nghĩa “Diệt rệp lông” được dịch nghĩa sang tiếng Việt

1. We need to implement effective measures to control and eliminate woolly aphids in our orchard.
=> Chúng ta cần thực hiện các biện pháp hiệu quả để kiểm soát và diệt rệp lông trong vườn cây ươm của chúng ta.
2. The use of insecticides is an effective way to kill woolly aphids and protect our plants.
=> Việc sử dụng thuốc trừ sâu là một phương pháp hiệu quả để diệt rệp lông và bảo vệ cây trồng của chúng ta.
3. We should regularly inspect our plants for any signs of woolly aphid infestation and take immediate action to eradicate them.
=> Chúng ta nên kiểm tra đều đặn cây trồng của chúng ta để phát hiện bất kỳ dấu hiệu nhiễm rệp lông nào và thực hiện ngay các biện pháp diệt rệp lông.
4. Integrated pest management practices can help us control and eliminate woolly aphids in a sustainable and environmentally friendly manner.
=> Các phương pháp quản lý côn trùng tích hợp có thể giúp chúng ta kiểm soát và diệt rệp lông một cách bền vững và thân thiện với môi trường.
5. We need to educate farmers about the importance of woolly aphid control and provide them with the necessary tools and knowledge to eradicate these pests.
=> Chúng ta cần giáo dục những người nông dân về tầm quan trọng của việc diệt rệp lông và cung cấp cho họ các công cụ và kiến thức cần thiết để diệt các côn trùng gây hại này.
6. The infestation of woolly aphids can cause significant damage to crop yields, so it is crucial to implement effective control measures.
=> Sự nhiễm rệp lông có thể gây ra thiệt hại đáng kể cho năng suất cây trồng, vì vậy việc thực hiện các biện pháp diệt rệp lông hiệu quả là rất quan trọng.
7. Organic farming practices, such as the use of beneficial insects, can help us naturally control and eliminate woolly aphids without the need for chemical pesticides.
=> Các phương pháp canh tác hữu cơ, chẳng hạn như sử dụng côn trùng có lợi, có thể giúp chúng ta kiểm soát và diệt rệp lông một cách tự nhiên mà không cần sử dụng thuốc trừ sâu hóa học.
8. The early detection of woolly aphids is crucial for effective control and eradication.
=> Phát hiện sớm rệp lông là rất quan trọng để kiểm soát và diệt rệp lông một cách hiệu quả.
9. We should promote research and development in the field of woolly aphid control to find innovative and sustainable solutions to this problem.
=> Chúng ta nên thúc đẩy nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực diệt rệp lông để tìm ra các giải pháp sáng tạo và bền vững cho vấn đề này.
10.The collaboration between farmers, researchers, and agricultural authorities is essential in implementing effective woolly aphid control programs.
=> Sự hợp tác giữa những người nông dân, nhà nghiên cứu và các cơ quan nông nghiệp là rất quan trọng trong việc thực hiện các chương trình diệt rệp lông hiệu quả.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

four × 2 =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!