Điều khiển sâu bọ tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, điều khiển sâu bọ là Pest insect control, có phiên âm cách đọc là /pest ˈɪnsɛkt kənˈtroʊl/.

“Điều khiển sâu bọ” là quá trình thực hiện các biện pháp nhằm kiểm soát, giảm thiểu hoặc ngăn chặn sự phát triển quá mức của các loại sâu bọ gây hại trong môi trường nông nghiệp, rừng, công nghiệp hay trong ngôi nhà.

Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “Điều khiển sâu bọ” được dịch nghĩa sang tiếng Anh

 • Kiểm soát sâu bọ – Pest control
 • Kiểm soát sâu bọ hóa học – Chemical pest control
 • Kiểm soát sâu bọ sinh học – Biological pest control
 • Kiểm soát sâu bọ hữu cơ – Organic pest control
 • Quản lý thuốc trừ sâu – Pesticide management
 • Kiểm soát sâu bọ thân thiện với môi trường – Eco-friendly pest control
 • Sâu bọ gây hại cây trồng – Crop-damaging insects
 • Chống sâu bọ hữu cơ – Organic insect control
 • Kiểm soát sâu bọ bằng phương pháp vật lý – Physical insect control methods

Dưới đây là 10 mẫu câu tiếng Anh về “Pest insect control” với nghĩa “Điều khiển sâu bọ” được dịch nghĩa sang tiếng Việt

 1. Integrated pest management is an effective approach for controlling pest insects without overreliance on chemical pesticides.
  => Quản lý sâu bọ tích hợp là một phương pháp hiệu quả để điều khiển sâu bọ mà không phụ thuộc quá mức vào thuốc trừ sâu hóa học.
 2. Farmers employ various methods of pest insect control, including crop rotation and biological controls, to maintain healthy crops.
  => Nông dân sử dụng nhiều phương pháp điều khiển sâu bọ, bao gồm luân phiên mùa và kiểm soát sinh học, để duy trì mùa màng khỏe mạnh.
 3. Effective pest insect control requires monitoring and early intervention to prevent infestations and minimize crop damage.
  => Điều khiển sâu bọ hiệu quả đòi hỏi theo dõi và can thiệp sớm để ngăn chặn bùng phát và giảm thiểu thiệt hại cho cây trồng.
 4. Biological pest control involves introducing natural predators to keep pest insect populations in check without the use of chemicals.
  => Điều khiển sinh học bao gồm việc giới thiệu kẻ thù tự nhiên để kiểm soát dân số sâu bọ mà không cần sử dụng hóa chất.
 5. Crop diversity is a key element in sustainable agriculture, contributing to pest insect control and soil health.
  => Đa dạng cây trồng là một yếu tố quan trọng trong nông nghiệp bền vững, góp phần vào điều khiển sâu bọ và sức khỏe đất.
 6. Organic farming practices emphasize natural methods of pest insect control, avoiding synthetic pesticides and fertilizers.
  => Các phương pháp nông nghiệp hữu cơ nhấn mạnh các phương pháp tự nhiên trong điều khiển sâu bọ, tránh sử dụng thuốc trừ sâu và phân bón tổng hợp.
 7. The use of pheromones in pest insect control disrupts mating patterns, reducing the reproduction rate and controlling populations.
  => Sử dụng feromon trong điều khiển sâu bọ gây rối mô hình giao phối, giảm tỷ lệ sinh sản và kiểm soát dân số.
 8. Precision agriculture employs technology to target specific areas for pest insect control, optimizing the use of resources.
  => Nông nghiệp chính xác sử dụng công nghệ để nhắm đến các khu vực cụ thể trong điều khiển sâu bọ, tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực.
 9. Educational programs on pest insect control empower farmers with knowledge to implement sustainable and eco-friendly practices.
  => Các chương trình giáo dục về điều khiển sâu bọ trang bị nông dân kiến thức để thực hiện các phương pháp bền vững và thân thiện với môi trường.
 10. Efforts in pest insect control aim to strike a balance between reducing harm to crops and minimizing environmental impact.
  => Các nỗ lực trong việc điều khiển sâu bọ nhằm đạt được sự cân bằng giữa giảm thiểu thiệt hại cho cây trồng và giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

6 − 5 =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!