Diệt mối đất tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, “Diệt mối đất” là “Subterranean termite control”, có phiên âm cách đọc là /pɛst kənˈtroʊl/.

Diệt mối đất là quá trình sử dụng các phương pháp và biện pháp để ngăn chặn, kiểm soát, hoặc loại bỏ mối đất, một loại côn trùng gây hại cho các công trình xây dựng và cấu trúc gỗ.

Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “Diệt mối đất” được dịch nghĩa sang tiếng Anh

  • Hóa chất diệt mối – Termite control chemicals
  • Kiểm soát mối đất – Termite management
  • Lưới chống mối đất – Termite barrier
  • Mối đất gây hại – Harmful termites
  • Phương pháp diệt mối tự nhiên – Natural termite control methods
  • Mối đất làm tổ dưới đất – Subterranean termites
  • Mối đất ẩn mình trong cấu trúc gỗ – Termites hiding in wooden structures
  • Kiểm tra và phát hiện mối đất – Termite inspection and detection
  • Chương trình diệt mối đất chuyên nghiệp – Professional termite control program

Dưới đây là 10 mẫu câu tiếng Anh về “Subterranean termite control” với nghĩa “Diệt mối đất” được dịch nghĩa sang tiếng Việt

1. Regular inspections are crucial for effective subterranean termite control in buildings.
=> Việc kiểm tra định kỳ là quan trọng để diệt mối đất hiệu quả trong các công trình.
2. Installing termite barriers is a preventive measure commonly used in subterranean termite control.
=> Việc lắp đặt lưới chống mối là một biện pháp ngăn chặn thường được sử dụng trong việc diệt mối đất.
3. Chemical treatments are often employed as part of subterranean termite control programs.
=> Các liệu pháp hóa chất thường được sử dụng như một phần của các chương trình diệt mối đất.
4. Termites are highly destructive, and subterranean termite control is essential for preserving wooden structures.
=> Mối đất có khả năng phá hủy cao, và việc diệt mối đất là quan trọng để bảo tồn cấu trúc gỗ.
5. Early detection is key in subterranean termite control to prevent extensive damage to homes.
=> Việc phát hiện sớm là quan trọng trong diệt mối đất để ngăn chặn sự tổn thất lớn cho ngôi nhà.
6. Professional pest control services offer specialized solutions for subterranean termite infestations.
=> Dịch vụ diệt mối đất chuyên nghiệp cung cấp giải pháp chuyên sâu cho sự xâm lấn của mối đất.
7. Educating homeowners about termite prevention is an integral part of subterranean termite control efforts.
=> Việc giáo dục chủ nhà về phòng tránh mối là một phần quan trọng của các nỗ lực diệt mối đất.
8. Soil treatment with termite repellents is a common practice in subterranean termite control.
=> Xử lý đất bằng các chất cản trở mối là một thực hành phổ biến trong diệt mối đất.
9. Regular monitoring of moisture levels helps in subterranean termite control, as termites thrive in damp conditions.
=> Việc theo dõi định kỳ mức độ độ ẩm giúp trong việc diệt mối đất, vì mối thường phát triển mạnh trong điều kiện ẩm ướt.
10.Effective subterranean termite control requires a comprehensive approach, including both chemical and non-chemical methods.
=> Việc diệt mối đất hiệu quả đòi hỏi một phương pháp toàn diện, bao gồm cả phương pháp hóa học và không hóa học.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

7 + 10 =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!