Bọ ăn lá tiếng Anh là gì? Cách đọc đúng nhất

Trong tiếng Anh, “Bọ ăn lá” là “Leaf-eating beetles”, có phiên âm cách đọc là /liːf ˈiːtɪŋ ˈbiːtəlz/.

Bọ ăn lá là côn trùng sống trên cây, thức ăn của chúng là lá rau. Do đó, nếu không kiểm soát kịp thời rất dễ bị giảm năng suất cây trồng, ảnh hưởng đến kinh tế

Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “Bọ ăn lá” được dịch nghĩa sang tiếng Anh

  • Loại bọ ăn lá – Leaf-eating species
  • Cây trồng bị tấn công bởi bọ ăn lá – Plants attacked by leaf-eating insects
  • Bọ ăn lá gây hại cho cây trồng – Leaf-eating insects damage crops
  • Phương pháp kiểm soát bọ ăn lá – Methods of controlling leaf-eating insects
  • Bọ ăn lá và thực phẩm chúng ưa thích – Leaf-eating insects and their preferred food
  • Bọ ăn lá và chu kỳ phát triển – Leaf-eating insects and life cycle
  • Bọ ăn lá gây thiệt hại cho rau quả – Leaf-eating insect damaging to vegetables and fruits
  • Nơi sinh sống tự nhiên của bọ ăn lá – Natural habitat of leaf-eating insects
  • Rủi ro của sự tấn công của bọ ăn lá – Risks of leaf-eating insect infestation

Dưới đây là 10 mẫu câu tiếng Anh về “Leaf-eating beetles” với nghĩa “Bọ ăn lá” được dịch nghĩa sang tiếng Việt

1. Leaf-eating beetles can quickly defoliate plants, causing damage to crops and ornamental gardens.
=> Bọ ăn lá có thể nhanh chóng làm mất lá cây, gây hại cho cây trồng và vườn cảnh quan.
2. Farmers often implement control measures to protect their crops from the ravages of leaf-eating beetles.
=> Nông dân thường thực hiện các biện pháp kiểm soát để bảo vệ cây trồng khỏi sự tàn phá của bọ ăn lá.
3. Leaf-eating beetles are known for their voracious appetite, feeding on a variety of plants and trees.
=> Bọ ăn lá nổi tiếng với sự thèm ăn háu đói, ăn một loạt các loại cây và cây cỏ.
4. The damage caused by leaf-eating beetles can lead to reduced crop yields and economic losses for farmers.
=> Thiệt hại do bọ ăn lá gây ra có thể dẫn đến giảm năng suất cây trồng và mất mát kinh tế cho nông dân.
5. Researchers are studying the behavior of leaf-eating beetles to develop more effective pest control strategies.
=> Các nhà nghiên cứu đang nghiên cứu hành vi của bọ ăn lá để phát triển các chiến lược kiểm soát sâu bệnh hiệu quả hơn.
6. Leaf-eating beetles prefer certain types of plants, and their infestations can be specific to particular crops.
=> Bọ ăn lá thích một số loại cây cụ thể, và sự xâm lấn của chúng có thể chủ yếu vào các loại cây trồng cụ thể.
7. Insecticides are commonly used to control leaf-eating beetles, but sustainable and eco-friendly alternatives are being explored.
=> Thuốc trừ sâu thường được sử dụng để kiểm soát bọ ăn lá, nhưng các phương án thay thế bền vững và thân thiện với môi trường đang được khám phá.
8. Leaf-eating beetles often have distinct colors and patterns, serving as a means of identification for entomologists.
=> Bọ ăn lá thường có màu sắc và hoa văn độc đáo, làm nhiệm vụ như một phương tiện nhận diện cho những người nghiên cứu côn trùng.
9. Certain species of leaf-eating beetles are introduced intentionally as biological control agents to manage invasive plants.
=> Một số loài bọ ăn lá được giới thiệu có chủ ý như là các đại lý kiểm soát sinh học để quản lý cây cỏ xâm lấn.
10.Integrated pest management practices involve a holistic approach to controlling leaf-eating beetles and minimizing environmental impact.
=> Các phương pháp quản lý sâu bệnh tích hợp bao gồm một cách tiếp cận toàn diện để kiểm soát bọ ăn lá và giảm thiểu tác động đối với môi trường.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

13 − 11 =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!