Diệt chuột nhắt tiếng Anh là gì? Cách đọc đúng nhất

Trong tiếng Anh, “Diệt chuột nhắt” là “House mouse control”, có phiên âm cách đọc là /haʊs maʊs kənˈtroʊl/.

Diệt chuột nhắt là quá trình sử dụng các phương pháp và sản phẩm nhằm kiểm soát, ngăn chặn, hoặc loại bỏ chuột nhảy. Chuột nhảy là loại côn trùng nhỏ có khả năng nhảy xa và chúng thường sống trên thú cưng như chó và mèo, cũng như trong môi trường sống của con người.

Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “Diệt chuột nhắt” được dịch nghĩa sang tiếng Anh

  • Diệt chuột nhắt – Rat extermination
  • Kiểm soát chuột nhắt – Rat control
  • Thuốc diệt chuột – Rat poison
  • Máy diệt chuột tự động – Automatic rat killer
  • Phương pháp diệt chuột nhắt tự nhiên – Natural rat control methods
  • Kiểm soát chuột nhắt trong nhà – Indoor rat control
  • Lưới chống chuột nhắt – Rat barrier
  • Diệt chuột nhắt trong vườn – Garden rat extermination
  • Chương trình diệt chuột chuyên nghiệp – Professional rat control program
  • Máy bắt chuột nhắt – Rat trap

Dưới đây là 10 mẫu câu tiếng Anh về “House mouse control” với nghĩa “Diệt chuột nhắt” được dịch nghĩa sang tiếng Việt

1. Regular cleaning and proper food storage are essential components of effective house mouse control.
=> Việc lau chùi định kỳ và bảo quản thức ăn đúng cách là các yếu tố quan trọng của việc diệt chuột nhắt hiệu quả.
2. Sealing cracks and gaps in walls is a preventive measure in house mouse control to restrict their entry.
=> Việc kín chặt các khe nứt và lỗ hổng trong tường là biện pháp ngăn chặn trong việc diệt chuột nhắt để hạn chế sự xâm nhập của chúng.
3. Traps and baits are commonly used in house mouse control to capture and eliminate unwanted rodents.
=> Các chiếc bẫy và thức ăn mồi thường được sử dụng trong việc diệt chuột nhắt để bắt và loại bỏ loài gặm nhấm không mong muốn.
4. Professional pest control services offer specialized solutions for house mouse control in residential and commercial properties.
=> Dịch vụ kiểm soát côn trùng chuyên nghiệp cung cấp giải pháp chuyên sâu cho việc diệt chuột nhắt trong các khu dân cư và khu thương mại.
5. Implementing a comprehensive house mouse control program involves both extermination and prevention strategies.
=> Thực hiện một chương trình diệt chuột nhắt toàn diện bao gồm cả chiến lược diệt trừ và ngăn chặn.
6. Maintaining a clutter-free environment is crucial for effective house mouse control as it limits hiding places.
=> Duy trì môi trường không lộn xộn là quan trọng để diệt chuột nhắt hiệu quả vì nó giới hạn nơi ẩn náu của chúng.
7. Using electronic repellents is a modern approach in house mouse control to deter rodents from dwelling areas.
=> Sử dụng các thiết bị đuổi côn trùng điện tử là một phương pháp hiện đại trong việc diệt chuột nhắt để ngăn chặn loài gặm nhấm sống trong khu vực cư trú.
8. Frequent monitoring and inspection are essential components of a successful house mouse control strategy.
=> Việc theo dõi và kiểm tra thường xuyên là các yếu tố quan trọng của một chiến lược diệt chuột nhắt thành công.
9. Educating residents on proper waste disposal practices contributes to effective house mouse control in urban areas.
=> Việc giáo dục cư dân về các phương pháp xử lý rác thải đúng cách góp phần vào việc diệt chuột nhắt hiệu quả trong khu vực đô thị.
10.Integrated pest management combines various methods for house mouse control, promoting a holistic and sustainable approach.
=> Quản lý côn trùng tích hợp kết hợp nhiều phương pháp trong việc diệt chuột nhắt, khuyến khích một cách tiếp cận toàn diện và bền vững.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

17 − sixteen =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!