Diệt mối gỗ tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt mối gỗ là Wood termite control, có phiên âm cách đọc là /wʊd ˈtɜːrmaɪt kənˈtroʊl/.

“Diệt mối gỗ” là quá trình hoặc phương pháp được thực hiện để ngăn chặn và tiêu diệt mối gỗ, loại côn trùng gây hại cho các vật dụng làm từ gỗ hoặc cấu trúc gỗ trong các công trình xây dựng.

Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “Diệt mối gỗ” được dịch nghĩa sang tiếng Anh

 • Sử dụng chất chống mối gỗ hiệu quả – Use effective wood termite control agents.
 • Dịch vụ diệt mối chuyên nghiệp – Professional termite control services.
 • Xử lý mối gỗ trong công trình xây dựng – Treat wood termites in construction projects.
 • Phòng tránh và kiểm soát mối gỗ – Prevention and control of wood termites.
 • Áp dụng các phương pháp diệt mối hiệu quả – Apply effective termite control methods.
 • Gỗ chống mối tự nhiên – Natural termite-resistant wood.
 • Đánh giá tổn thương từ mối gỗ – Assess damage from wood termites.
 • Kiểm tra định kỳ để phát hiện sớm mối gỗ – Regular inspections for early detection of wood termites.
 • Sử dụng hóa chất ngăn mối gỗ – Use chemical barriers against wood termites.
 • Chiến lược diệt mối gỗ dài hạn – Long-term strategy for wood termite control.

Dưới đây là 10 mẫu câu tiếng Anh về “Wood termite control” với nghĩa “Diệt mối gỗ” được dịch nghĩa sang tiếng Việt

 1. Regular inspection is crucial for effective wood termite control.
  => Kiểm tra định kỳ là quan trọng để diệt mối gỗ hiệu quả.
 2. Effective wood termite control involves both preventive measures and targeted treatments.
  => Việc diệt mối gỗ hiệu quả liên quan đến cả biện pháp phòng tránh và các phương pháp điều trị đặc biệt.
 3. Using termite-resistant wood is one strategy for long-term wood termite control.
  => Sử dụng gỗ chống mối là một chiến lược để diệt mối gỗ lâu dài.
 4. Early detection is key in wood termite control to minimize damage.
  => Việc phát hiện sớm là chìa khóa quan trọng trong việc diệt mối gỗ để giảm thiểu hỏng hóc.
 5. Seek professional advice for an effective and customized wood termite control plan.
  => Tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp để có kế hoạch diệt mối gỗ hiệu quả và tùy chỉnh.
 6. Regularly treat wooden furniture with termite repellents as part of wood termite control.
  => Thường xuyên xử lý đồ gỗ bằng các chất cản trở mối là một phần của việc diệt mối gỗ.
 7. Regularly monitor and address any signs of termite activity for proactive wood termite control.
  => Theo dõi đều đặn và xử lý mọi dấu hiệu hoạt động của mối là cách tích cực trong việc diệt mối gỗ.
 8. Regular wood termite control inspections are crucial for early detection and intervention.
  => Các cuộc kiểm tra định kỳ về diệt mối gỗ là quan trọng để phát hiện và can thiệp sớm.
 9. Educational programs can raise awareness about the importance of wood termite control.
  => Các chương trình giáo dục có thể tăng cường nhận thức về sự quan trọng của việc diệt mối gỗ.
 10. DIY wood termite control measures may be insufficient for severe infestations.
  => Các biện pháp tự làm cho việc diệt mối gỗ có thể không đủ cho các lây nhiễm nặng.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

twelve − nine =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!