Côn trùng hại cây trồng tiếng Anh là gì? Cách đọc đúng nhất

Trong tiếng Anh, “Côn trùng hại cây trồng” là “Crop-damaging insects“, có phiên âm cách đọc là /krɒp-ˈdæmɪdʒɪŋ ˈɪnˌsekts/.

Côn trùng hại cây trồng bao gồm những con sâu bọ, ruồi, ốc sên, rệp. Chúng thường tấn công và làm cây trồng bị hư hại, giảm năng suất nặng nề.

Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “Côn trùng hại cây trồng” được dịch sang tiếng Anh

    • Sự bùng phát của côn trùng- Insect infestation
    • Kiểm soát côn trùng gây hại – Pest control
    • Thiệt hại do côn trùng – Insect damage
    • Hệ thống phòng ngừa sâu bệnh – Preventive pest control system
    • Sử dụng thuốc diệt côn trùng – Insecticide application
    • Quản lý côn trùng gây hại – Pest management
    • Chiến lược kiểm soát côn trùng – Insect control strategy
    • Các giống cây chống côn trùng – Insect-resistant varieties
    • Bảo vệ cây trồng – Crop protection
    • Biện pháp kiểm soát côn trùng – Insect control measures

Dưới đây là 10 mẫu câu tiếng Anh về “Crop-damaging insects” với nghĩa “Côn trùng hại cây trồng” được dịch nghĩa sang tiếng Việt

1. Crop-damaging insects can cause significant losses in agricultural yield.
=> Côn trùng hại cây trồng có thể gây mất mát đáng kể về năng suất nông nghiệp.
2. Farmers use various methods to control crop-damaging insects, such as insecticides and integrated pest management.
=> Nông dân sử dụng các phương pháp khác nhau để kiểm soát côn trùng hại cây trồng, như thuốc diệt côn trùng và quản lý côn trùng tích hợp.
3. Some common crop-damaging insects include aphids, caterpillars, and beetles.
=> Một số loài côn trùng hại cây trồng phổ biến bao gồm ruồi lưỡi mật, sâu bướm và bọ cánh cứng.
4. Crop rotation is a strategy used to minimize the impact of crop-damaging insects by disrupting their life cycles.
=> Luân canh là một chiến lược được sử dụng để giảm thiểu tác động của côn trùng hại cây trồng bằng cách làm gián đoạn chu kỳ sinh trưởng của chúng.
5. Biological control methods, such as introducing natural predators, can be effective in managing crop-damaging insects.
=> Các phương pháp kiểm soát sinh học, như giới thiệu các kẻ thù tự nhiên, có thể hiệu quả trong việc quản lý côn trùng hại cây trồng.
6. Crop-damaging insects can stunt plant growth and reduce crop quality.
=> Côn trùng hại cây trồng có thể làm chậm tăng trưởng cây và làm giảm chất lượng sản phẩm nông nghiệp.
7. Integrated pest management focuses on using multiple strategies to control crop-damaging insects while minimizing environmental impact.
=> Quản lý côn trùng tích hợp tập trung vào việc sử dụng nhiều chiến lược để kiểm soát côn trùng hại cây trồng trong khi giảm thiểu tác động đến môi trường.
8. Crop-damaging insects can spread plant diseases, leading to further damage to agricultural crops.
=> Côn trùng hại cây trồng có thể lan truyền các bệnh thực vật, gây thêm thiệt hại cho các loại cây nông nghiệp.
9. Early detection and monitoring of crop-damaging insects are important for implementing timely control measures.
=> Phát hiện sớm và theo dõi côn trùng hại cây trồng là quan trọng để triển khai các biện pháp kiểm soát kịp thời.
10.Sustainable farming practices aim to reduce reliance on chemical pesticides and promote natural pest control methods for managing crop-damaging insects.
=> Các phương pháp nông nghiệp bền vững nhằm giảm sự phụ thuộc vào thuốc diệt côn trùng hóa học và thúc đẩy các phương pháp kiểm soát côn trùng tự nhiên để quản lý côn trùng hại cây trồng.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

14 − 2 =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!