Diệt muỗi tiếng Anh là gì? Cách đọc đúng nhất

Trogn tiếng Anh, diệt muỗi là Kill mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl məˈskiːtoʊz/.

“Diệt muỗi” là quá trình loại bỏ hoặc giảm số lượng muỗi thông qua việc sử dụng các biện pháp kiểm soát, hóa chất, hoặc phương pháp tự nhiên để ngăn chặn sự phát triển và lây lan của chúng.

Dưới đây là một số cụm từ tiếng Anh liên quan đến “Diệt muỗi” đuọc dịch nghĩa sang tiếng Việt

 • Diệt muỗi tổng hợp – Synthetic mosquito repellent
 • Diệt muỗi tự nhiên – Natural mosquito control
 • Chất chống muỗi – Mosquito repellent
 • Biện pháp chống muỗi – Anti-mosquito measures
 • Phòng ngừa bệnh do muỗi truyền – Mosquito-borne diseases prevention.
 • Kiểm soát ấu trùng muỗi – Mosquito larvae control
 • Phun thuốc diệt côn trùng – Insecticide spraying
 • Mạng chống muỗi – Mosquito netting
 • Giảm môi trường sống của muỗi – Mosquito habitat reduction
 • Quản lý muỗi dựa trên môi trường – Environmental mosquito control

Dưới đây là một số mẫu câu tiếng Anh về “Diệt muỗi” đuọc dịch nghĩa sang tiếng Việt

 • I use mosquito repellent to kill mosquitoes and prevent bites during outdoor activities.
  => Tôi sử dụng chất chống muỗi để tiêu diệt muỗi và ngăn chặn cú chích khi tham gia hoạt động ngoại ô.
 • Mosquito nets are effective in killing mosquitoes and providing a protective barrier while sleeping.
  => Mạng chống muỗi hiệu quả trong việc tiêu diệt muỗi và tạo ra một rào cản bảo vệ khi ngủ.
 • Spraying insecticides is a common method to kill mosquitoes and reduce their population in affected areas.
  => Phun thuốc diệt côn trùng là một phương pháp phổ biến để tiêu diệt muỗi và giảm số lượng chúng trong các khu vực bị ảnh hưởng.
 • Electric mosquito zappers can be used to kill mosquitoes indoors by attracting and electrocuting them.
  => Thiết bị tiêu diệt muỗi điện tử có thể được sử dụng để tiêu diệt muỗi trong nhà bằng cách thu hút và điện giật chúng.
 • Certain plants, like citronella, are known for their ability to naturally kill mosquitoes and act as natural repellents.
  => Một số loại cây như cây xô thơm nổi tiếng với khả năng tự nhiên tiêu diệt muỗi và làm chất chống muỗi tự nhiên.
 • Mosquito fogging is a method used in outdoor spaces to kill mosquitoes and reduce their presence during certain times of the day.
  => Phun sương diệt muỗi là một phương pháp được sử dụng trong không gian ngoại thất để tiêu diệt muỗi và giảm sự xuất hiện của chúng vào một số thời điểm trong ngày.
 • To kill mosquitoes breeding in standing water, it’s important to regularly empty and clean containers that collect rainwater.
  => Để tiêu diệt muỗi đẻ trứng trong nước đọng, quan trọng phải thường xuyên làm trống và làm sạch các container lưu trữ nước mưa.
 • Certain plants and essential oils have properties that help kill mosquitoes naturally.
  => Một số loại cây và dầu thiết yếu có tính chất giúp diệt muỗi một cách tự nhiên.
 • The government is implementing campaigns to kill mosquitoes and control their population.
  => Chính phủ đang triển khai các chiến dịch để diệt muỗi và kiểm soát dân số của chúng.
 • Research is ongoing to develop new and more effective ways to kill mosquitoes without harming the environment.
  => Nghiên cứu đang tiếp tục để phát triển các phương pháp mới và hiệu quả hơn để diệt muỗi mà không gây hại cho môi trường.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

13 − 6 =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!