Phòng chống chuột nhảy tiếng Anh là gì? Cách đọc đúng nhất

Trong tiếng Anh, “Phòng chống chuột nhảy” là “Jumping mouse prevention”, có phiên âm cách đọc là /ˈdʒʌmpɪŋ maʊs prɪˈvɛnʃən/.

Phòng chống chuột nhảy là dùng các biện pháp ngăn chặn loài động vật họ chuột có vú nhỏ và thuộc bộ Gặm nhấm. Chúng bị xếp vào động vật có hại bởi sự phá hoại và có nguy cơ lây truyền bệnh.

Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “Phòng chống chuột nhảy” được dịch nghĩa sang tiếng Anh

  • Biện pháp phòng tránh sự xâm nhập của chuột nhảy – Measures to prevent jumping mouse infestation
  • Chiến lược kiểm soát chuột nhảy – Strategies for controlling jumping mouse populations
  • Kỹ thuật chống chuột – Mouse-proofing techniques
  • Phương pháp tiêu diệt loài gặm nhấm – Rodent eradication methods
  • Phòng ngừa và quản lý chuột nhảy – Prevention and management of jumping mouse infestations
  • Biện pháp loại trừ chuột nhảy – Jumping mouse exclusion measures
  • Kiểm soát hiệu quả chuột nhảy – Effective control of jumping mice
  • Chất tiêu diệt chuột nhảy – Jumping mouse killer

Dưới đây là 10 mẫu câu tiếng Anh về “Jumping mouse prevention” với nghĩa “Phòng chống chuột nhảy” được dịch nghĩa sang tiếng Việt

1. Effective jumping mouse prevention methods are essential for maintaining a rodent-free environment.
=> Các phương pháp phòng chống chuột nhảy hiệu quả là cần thiết để duy trì môi trường không có gặm nhấm.
2. Regular inspections and maintenance are key to successful jumping mouse control.
=> Kiểm tra và bảo trì thường xuyên là yếu tố quan trọng để phòng chống chuột nhảy thành công.
3. Implementing proper sanitation practices is crucial in preventing jumping mouse infestations.
=> Thực hiện các phương pháp vệ sinh đúng đắn là rất quan trọng để phòng chống chuột nhảy.
4. Mouse-proofing your home by sealing entry points can effectively deter jumping mice.
=> Phòng chống chuột nhảy trong nhà bằng cách kín các điểm vào có thể ngăn chặn hiệu quả chuột nhảy.
5. Educating the community about jumping mouse prevention can help raise awareness and promote proactive measures.
=> Giáo dục cộng đồng về phòng chống chuột nhảy có thể giúp nâng cao nhận thức và thúc đẩy các biện pháp tích cực.
6. Integrated pest management techniques combine various strategies for effective jumping mouse control.
=> Các kỹ thuật quản lý sâu bệnh tích hợp kết hợp nhiều chiến lược để phòng chống chuột nhảy hiệu quả.
7. The use of traps and baits is a common method for trapping and eliminating jumping mice.
=> Sử dụng bẫy và mồi là một phương pháp thông thường để bắt và phòng chống chuột nhảy.
8. Developing a comprehensive jumping mouse prevention plan is crucial for long-term rodent control.
=> Xây dựng một kế hoạch phòng chống chuột nhảy toàn diện là rất quan trọng để kiểm soát gặm nhấm lâu dài.
9. Collaborating with pest control professionals can provide expert guidance on effective jumping mouse prevention strategies.
=> Hợp tác với các chuyên gia kiểm soát sâu bệnh có thể cung cấp hướng dẫn chuyên môn về các chiến lược phòng chống chuột nhảy hiệu quả.
10.Public awareness campaigns play a significant role in promoting jumping mouse prevention and encouraging community involvement.
=> Các chiến dịch nâng cao nhận thức công chúng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phòng chống chuột nhảy và khuyến khích sự tham gia của cộng đồng.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

19 − two =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!