Tiêu diệt bọ xít tiếng Anh là gì? Cách đọc đúng nhất

Trong tiếng Anh, “Tiêu diệt bọ xít” là “Wasp extermination“, có phiên âm là /wɒsp ɪkˌstɜːrmɪˈneɪʃən/.

Tiêu diệt bọ xít là việc dùng các biện pháp và phương pháp nhằm loại bỏ hoặc giảm lượng bọ xít. Các khu vực có thể áp dụng bao gồm vườn cây, vườn rau.

Một số từ có liên quan đến từ “Tiêu diệt bọ xít” và cách dịch sang tiếng Anh

  • Biện pháp ngăn chặn bọ xít – Measures to prevent wasps
  • Ngăn chặn sự lây lan của bọ xít – Preventing the spread of wasps
  • Dịch vụ tiêu diệt bọ xít – Professional wasp extermination service
  • Bảo vệ cây trồng: Crop protection
  • Phương pháp hóa học: Chemical methods
  • Chống sự xâm nhập của bọ xít – Combating wasp invasion
  • Phương pháp tự nhiên: Natural methods
  • Hệ thống tiêu diệt bọ xít – Wasp extermination system
  • Phòng tránh bọ xít: Pest prevention
  • Chất chống côn trùng: Insect repellent

Dưới đây là 10 câu tiếng Anh sử dụng từ “Wasp extermination” với nghĩa là “Tiêu diệt bọ xít” và dịch sang tiếng Việt

1. Wasp extermination is necessary when their nest poses a threat to human safety.
=> Tiêu diệt bọ xít là cần thiết khi tổ của chúng đe dọa tới an toàn của con người.
2. Professional wasp extermination services can safely remove nests from residential areas.
=> Dịch vụ tiêu diệt bọ xít chuyên nghiệp có thể loại bỏ tổ một cách an toàn từ khu dân cư.
3. Effective wasp extermination requires identifying the species and choosing the appropriate control method.
=> Tiêu diệt bọ xít hiệu quả đòi hỏi xác định loài và chọn phương pháp kiểm soát phù hợp.
4. DIY wasp extermination can be risky; it’s often safer to hire a professional pest control service.
=> Việc tự tiêu diệt bọ xít có thể nguy hiểm; thường thì an toàn hơn khi thuê một dịch vụ kiểm soát dịch hại chuyên nghiệp.
5. Prompt wasp extermination is crucial to prevent the colony from growing larger and more aggressive.
=> Việc tiêu diệt bọ xít kịp thời là quan trọng để ngăn chặn đàn chúng phát triển lớn hơn và hung dữ hơn.
6. Wasp extermination may involve using insecticides or eco-friendly alternatives depending on the situation.
=> Tiêu diệt bọ xít có thể liên quan đến việc sử dụng thuốc trừ sâu hoặc các lựa chọn thân thiện với môi trường tùy thuộc vào tình hình.
7. Attempting wasp extermination without proper protective gear can lead to painful stings.
=> Thử nghiệm tiêu diệt bọ xít mà không có trang bị bảo hộ đúng cách có thể dẫn đến những vết đốt đau đớn.
8. Wasp extermination in gardens is essential to protect plants and ensure a safe outdoor environment.
=> Tiêu diệt bọ xít trong vườn là quan trọng để bảo vệ cây cỏ và đảm bảo môi trường ngoại thất an toàn.
9. Quick action is necessary for wasp extermination to prevent them from establishing nests near living spaces.
=> Hành động nhanh chóng là cần thiết để tiêu diệt bọ xít và ngăn chúng xây tổ gần các khu vực sinh sống.
10. Wasp extermination should be followed by preventive measures to avoid future infestations.
=> Sau khi tiêu diệt bọ xít, cần thực hiện các biện pháp phòng tránh để tránh sự lây lan trong tương lai.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eight − 5 =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!