Tổ mối nguy hiểm tiếng Anh là gì? Cách đọc đúng nhất

Trong tiếng Anh, tổ mối nguy hiểm nghĩa là Dangerous termite colonies, có phiên âm là /ˈdeɪn.dʒər.əs tɜː.maɪt ˈkɒl.ə.ni/

“Tổ mối nguy hiểm” là một diễn đàn hay nơi mà mối xây dựng tổ và có khả năng gây ra thiệt hại lớn cho các vật liệu hữu cơ, đặc biệt là gỗ.

Dưới đây là một số cụm từ tiếng Anh liên quan đến “Tổ mối nguy hiểm”

 • Tổ mối nguy hiểm – Dangerous termite nest
 • Quá trình hình thành tổ mối gây hại – Damaging termite nest formation
 • Tổ mối gây hủy hoại – Destructive termite nest
 • Tổ mối có khả năng gây hại – Potentially damaging termite nest
 • Tổ mối cực kỳ gây hại – Highly destructive termite colony
 • Tổ mối phá hủy cơ sở hạ tầng – Termite nest destroying infrastructure
 • Xử lý tổ mối nguy hiểm – Handle the dangerous termite nest
 • Ngăn chặn tổ mối nguy hiểm – Prevent the dangerous termite nest

Dưới đây là một số mẫu câu tiếng Anh về “Tổ mối nguy hiểm” được dịch nghĩa sang tiếng Việt

 • Unnoticed, dangerous termite colonies can silently compromise the structural integrity of your home.
  => Tổ mối nguy hiểm không được chú ý có thể âm thầm làm suy giảm tính toàn vẹn cấu trúc của ngôi nhà.
 • Identifying and eliminating dangerous termite colonies is crucial for preventing extensive damage to wooden structures.
  => Nhận diện và loại bỏ các tổ mối nguy hiểm là quan trọng để ngăn chặn thiệt hại lớn cho cấu trúc gỗ.
 • Homeowners should be proactive in inspecting their properties for signs of dangerous termite colonies.
  => Chủ nhân nhà nên tích cực kiểm tra tài sản của họ để phát hiện dấu hiệu của các tổ mối nguy hiểm.
 • Effective pest management includes targeted measures against dangerous termite colonies to safeguard your investment.
  => Quản lý dịch hại hiệu quả bao gồm các biện pháp nhắm vào chống lại các tổ mối nguy hiểm để bảo vệ đầu tư của bạn.
 • If left unchecked, dangerous termite colonies can lead to extensive and costly repairs in the future.
  => Nếu để không kiểm soát, các tổ mối nguy hiểm có thể dẫn đến các sửa chữa mở rộng và tốn kém trong tương lai.
 • Regular inspections are essential for early detection of dangerous termite colonies before they cause irreversible damage.
  => Các cuộc kiểm tra định kỳ là quan trọng để phát hiện sớm các tổ mối nguy hiểm trước khi chúng gây ra thiệt hại không thể đảo ngược.
 • Specialized treatments are often required to eradicate dangerous termite colonies and prevent their resurgence.
  => Thường cần các phương pháp điều trị chuyên dụng để tiêu diệt các tổ mối nguy hiểm và ngăn chúng tái phát.
 • Wooden structures in tropical regions are particularly susceptible to the threat of dangerous termite colonies.
  => Các cấu trúc gỗ ở các khu vực nhiệt đới đặc biệt dễ bị tổ mối nguy hiểm đe dọa.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

11 + two =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!