Côn trùng bay tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, “Côn trùng bay” là “Flying insects“, có phiên âm cách đọc là /ˈflaɪɪŋ ˈɪnˌsɛkts/.

Côn trùng bay là động vật không xương sống duy nhất có cánh. Nhờ đôi cánh mà chúng có thể di chuyển, tìm kiếm thức ăn, chạy trốn khỏi kẻ săn mồi và giao phối với những cá thể khác.

Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “Côn trùng bay” được dịch sang tiếng Anh

  • Kiểm soát côn trùng bay – Flying insect control
  • Quần thể côn trùng bay – Flying insect population
  • Sự giao phối của côn trùng bay – Flying insect pollinators
  • Thức ăn của côn trùng bay – Flying insect food chain
  • Môi trường sống của côn trùng bay – Habitat of flying insects
  • Thuốc chống côn trùng bay – Flying insect repellent
  • Côn trùng bay hút máu – Blood-sucking flying insects

Dưới đây là 10 mẫu câu tiếng Anh về “Flying insects” với nghĩa “Côn trùng bay” được dịch nghĩa sang tiếng Việt

1. Flying insects such as mosquitoes and flies can be a nuisance during the summer months.
=> Dịch: Côn trùng bay như muỗi và ruồi có thể gây phiền toái trong những tháng hè.
2. Some flying insects, like bees and butterflies, play a crucial role in pollination.
=> Dịch: Một số côn trùng bay, như ong và bướm, đóng vai trò quan trọng trong quá trình thụ phấn.
3. Flying insects are attracted to sources of light and can often be found near lamps or outdoor lighting.
=> Dịch: Côn trùng bay bị thu hút bởi nguồn sáng và thường được tìm thấy gần đèn hoặc ánh sáng ngoài trời.
4. Insect screens on windows and doors can help prevent flying insects from entering the house.
=> Dịch: Màn chống côn trùng bay trên cửa sổ và cửa có thể giúp ngăn côn trùng bay xâm nhập vào nhà.
5. Some flying insects, like mosquitoes, can transmit diseases such as dengue fever or malaria.
=> Dịch: Một số côn trùng bay, như muỗi, có thể truyền bệnh như sốt xuất huyết và sốt rét.
6. Flying insects have various adaptations that allow them to navigate and survive in the air.
=> Dịch: Côn trùng bay có các sự thích nghi khác nhau giúp chúng di chuyển và tồn tại trong không khí.
7. Insect repellents can be used to deter flying insects and minimize the risk of insect bites.
=> Dịch: Thuốc chống côn trùng có thể được sử dụng để làm côn trùng bay tránh xa và giảm nguy cơ bị cắn.
8. Flying insects are attracted to sweet and fragrant substances, which is why they are often found near flowers or sugary drinks.
=> Dịch: Côn trùng bay bị thu hút bởi các chất ngọt và thơm, điều này là lý do tại sao chúng thường được tìm thấy gần hoa hoặc đồ uống có đường.
9. Some flying insects, like dragonflies, are beneficial as they feed on other pests such as mosquitoes.
=> Dịch: Một số côn trùng bay, như chuồn chuồn, có ích vì chúng ăn các loài gây hại khác như muỗi.
10.Flying insects are an important part of the ecosystem, contributing to pollination and serving as a food source for other animals.
=> Dịch: Côn trùng bay là một phần quan trọng của hệ sinh thái, đóng góp vào quá trình thụ phấn và là nguồn thức ăn cho các loài động vật khác.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

twenty − 10 =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!