Phương pháp diệt kiến tiếng Anh là gì? Cách đọc đúng nhất

Trong tiếng Anh, “Phương pháp diệt kiến” là “Ant extermination methods“, có phiên âm cách đọc là /ænt ɪkˌstɜːrmɪˈneɪʃən ˈmɛθədz/.

Phương pháp diệt kiến là áp dụng những biện pháp để tiêu diệt và làm giảm số lượng kiến gây hại.

Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “Phương pháp diệt kiến” được dịch sang tiếng Anh

  • Các phương pháp diệt kiến – Ant extermination methods
  • Các phương pháp tiêu diệt kiến – Methods to eliminate ants
  • Kỹ thuật kiểm soát kiến – Ant control techniques
  • Các phương pháp tiêu diệt kiến – Ant eradication methods
  • Tiêu diệt kiến – Elimination of ants
  • Kiểm soát kiến trùng – Ant pest control
  • Chiến lược quản lý kiến – Ant management strategies
  • Loại bỏ kiến hiệu quả – Effective ant removal
  • Phương pháp xử lý kiến – Ant treatment approaches
  • Kiểm soát kiến tích hợp – Integrated ant control

Dưới đây là 10 mẫu câu tiếng Anh về “Ant extermination methods” với nghĩa “Phương pháp diệt kiến” được dịch nghĩa sang tiếng Việt

1. Ant extermination methods include baits, sprays, and traps.
=> Dịch: Các phương pháp diệt kiến bao gồm các loại mồi, phun thuốc và bẫy.
2. Baits are a popular ant extermination method that involves attracting ants to a poisoned food source Integrated ant control.
=> Dịch: Mồi là một phương pháp diệt kiến phổ biến bao gồm việc thu hút kiến đến nguồn thức ăn chứa độc tố.
3. Ant sprays are a quick and effective way to kill ants on contact.
=> Dịch: Phương pháp diệt kiến là một cách nhanh chóng và hiệu quả để tiêu diệt kiến khi tiếp xúc.
4. Traps are a non-toxic ant extermination method that captures ants and prevents them from returning to the colony.
=> Dịch: Bẫy là một phương pháp diệt kiến không độc hại bằng cách bắt giữ kiến và ngăn chúng quay trở lại tổ.
5. Ant extermination methods should be chosen based on the type of ant infestation and the severity of the problem.
=> Dịch: Các phương pháp diệt kiến nên được lựa chọn dựa trên loại kiến và mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
6. Integrated pest management is a holistic approach to ant extermination that combines multiple methods for long-term control.
=> Dịch: Quản lý dịch hại tích hợp là một phương pháp toàn diện trong việc diệt kiến kết hợp nhiều phương pháp diệt kiến để kiểm soát lâu dài.
7. Ant colonies can be difficult to locate, making it important to use effective ant extermination methods.
=> Dịch: Tìm thấy tổ kiến có thể khó khăn, vì vậy việc sử dụng các phương pháp diệt kiến hiệu quả là rất quan trọng.
8. Professional pest control services can provide effective ant extermination methods for severe infestations.
=> Dịch: Dịch vụ kiểm soát dịch hại chuyên nghiệp có thể cung cấp các phương pháp diệt kiến hiệu quả cho những trường hợp nhiễm nặng.
9. Prevention is key in avoiding ant infestations, but if they occur, prompt action with effective ant extermination methods is necessary.
=> Dịch: Phòng ngừa là chìa khóa để tránh sự xâm nhập của kiến, nhưng nếu chúng xảy ra, hành động kịp thời với các phương pháp diệt kiến hiệu quả là cần thiết.
10.Natural ant extermination methods include essential oils, vinegar, and diatomaceous earth.
=> Dịch: Các phương pháp diệt kiến tự nhiên bao gồm các loại dầu thơm, giấm và đất sét.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

seventeen − 13 =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!