Diệt sâu bọ tiếng Anh là gì? cách đọc “diệt sâu bọ” chuẩn nhất

“Trong tiếng Anh, diệt sâu bọ là Pest control, có phiên âm Anh – Mỹ /pest kənˈtroʊl/”, Anh – Anh /pest kənˈtrəʊl/.

“Diệt sâu bọ” là một hoạt động nhằm loại bỏ sâu bọ có thể gây hại trong môi trường nào đó, thường là trong nông nghiệp hoặc các khu vực sống. Có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các chất hóa học được gọi là thuốc trừ sâu, hoặc thông qua các phương pháp kiểm soát tự nhiên và không hóa chất.

Dưới đây là một số từ liên quan đến “Diệt sâu bọ” và cách dịch sang tiếng Anh:

  • Kiểm soát sâu bọ hữu cơ – Organic pest control
  • Phương pháp kiểm soát sâu bọ – Pest control methods
  • Kiểm soát sinh học của sâu bọ – Biological Pest Control
  • Kiểm soát sâu bọ bằng hóa chất – Chemical Pest Control
  • Kiểm soát tự nhiên của sâu bọ – Natural Pest Control
  • Dịch vụ kiểm soát sâu bọ – Pest Control Services
  • Sản phẩm kiểm soát sâu bọ – Pest Control Products

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng “Pest control” với nghĩa “Diệt sâu bọ” và đã được dịch sang tiếng Việt:

1. Integrated pest control is essential for maintaining a healthy crop yield.
=> Kiểm soát sâu bọ tích hợp là quan trọng để duy trì năng suất cây trồng khỏe mạnh.

2.Organic farming emphasizes natural methods of pest control without the use of harmful chemicals.
=> Nông nghiệp hữu cơ nhấn mạnh các phương pháp tự nhiên trong việc diệt sâu bọ mà không sử dụng các chất hóa học có hại.

3. Many homeowners seek professional pest control services to address infestations.
=>Nhiều chủ nhà tìm kiếm dịch vụ diệt sâu bọ chuyên nghiệp để giải quyết vấn đề quấy rối.

4.The agricultural industry continually researches innovative pest control strategies to protect crops.
=>Ngành nông nghiệp liên tục nghiên cứu các chiến lược diệt sâu bọ sáng tạo để bảo vệ cây trồng.

5. Environmentalists advocate for sustainable pest control practices to minimize ecological impact.
=> Những người bảo vệ môi trường đề xuất các phương pháp diệt sâu bọ bền vững để giảm thiểu ảnh hưởng sinh thái.

6.Effective pest control requires a combination of preventive measures and targeted interventions.
=> Diệt sâu bọ hiệu quả đòi hỏi sự kết hợp giữa các biện pháp phòng ngừa và can thiệp có chọn lọc.

7.Pest control companies offer a range of solutions for both residential and commercial properties.
=>Các công ty diệt sâu bọ cung cấp một loạt các giải pháp cho cả các khu vực dân cư và thương mại.

8.Farmers implement crop rotation as a sustainable method of pests control in their fields.
=> Nông dân thực hiện việc luân phiên cây để diệt sâu bọ một cách bền vững trên cánh đồng của họ.

9.Natural predators play a crucial role in the ecosystem’s pest control mechanism.
=>Các kẻ săn mồi tự nhiên đóng một vai trò quan trọng trong cơ chế diệt sâu bọ của hệ sinh thái.

10.Urban areas often face challenges in implementing pest control measures to address issues like rodent infestation.
=> Các khu vực đô thị thường gặp khó khăn trong việc thực hiện các biện pháp diệt sâu bọ để giải quyết các vấn đề như nhiễm mầm gặm nhấm.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

five − 1 =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!