Diệt sâu tiếng Anh là gì? Cách đọc đúng nhất

Trong tiếng Anh, “Diệt sâu” là “Vermicidal“, có phiên âm là /vɜːrˈmɪsɪdəl/.

Diệt sâu là sử dụng các biện pháp diệt trừ đi sâu bệnh gây hại, bảo vệ cây trồng.

Một số từ có liên quan đến từ “Diệt sâu” và cách dịch sang tiếng Anh

  • Phương pháp diệt sâu hóa học – Chemical insecticide method
  • Thuốc trừ sâu – Pesticide
  • Phun thuốc trừ sâu – Pesticide spraying
  • Công nghệ diệt sâu – Pest control technology
  • Cách diệt sâu tự nhiên – Natural pest control methods
  • Sâu bệnh – Pest insects
  • Phòng ngừa và diệt sâu – Pest prevention and control
  • Hóa chất diệt sâu – Insecticide
  • Phương pháp diệt sâu hiệu quả – Effective pest control methods
  • Quản lý sâu bệnh – Pest management

Dưới đây là 10 câu tiếng Anh sử dụng từ “Vermicidal” với nghĩa là “Diệt sâu” và đã được dịch sang tiếng Việt

1. Vermicidal treatments can help control pest populations in crops and gardens.
=> Các liệu pháp diệt sâu có thể giúp kiểm soát dân số sâu bệnh trong cây trồng và vườn.
2. Some vermicidal agents are toxic to humans and animals, so it’s important to use them carefully.
=> Một số chất diệt sâu có tính độc hại đối với con người và động vật, vì vậy cần sử dụng chúng cẩn thận.
3. Vermicidal sprays can be effective in controlling pests like aphids and caterpillars.
=> Các loại phun diệt sâu có thể hiệu quả trong việc kiểm soát các loài sâu bệnh như rầy nâu và sâu đục thân.
4. The use of vermicidal chemicals has been linked to environmental damage and health risks.
=> Việc sử dụng hóa chất diệt sâu đã được liên kết với thiệt hại môi trường và nguy cơ cho sức khỏe.
5. Vermicidal treatments are often used in combination with other pest management strategies.
=> Các liệu pháp diệt sâu thường được sử dụng kết hợp với các chiến lược quản lý sâu bệnh khác.
6. The agricultural industry relies heavily on vermicidal products to protect crops from pests.
=> Ngành nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào các sản phẩm diệt sâu để bảo vệ cây trồng khỏi sâu bệnh.
7. Some natural vermicidal agents, like neem oil, can be effective alternatives to synthetic pesticides.
=> Một số chất diệt sâu tự nhiên, như dầu neem, có thể là các phương pháp thay thế hiệu quả cho thuốc trừ sâu tổng hợp.
8. Vermicidal treatments should be applied at the right time and in the right amounts to ensure effectiveness and safety.
=> Các liệu pháp diệt sâu nên được áp dụng đúng thời điểm và đúng lượng để đảm bảo hiệu quả và an toàn.
9. The use of vermicidal agents in homes and buildings can help control pest infestations like termites and ants.
=> Việc sử dụng các chất diệt sâu trong nhà và tòa nhà có thể giúp kiểm soát sự xâm nhập của các loài côn trùng như mối và kiến.
10.Vermicidal chemicals can have long-lasting effects on the environment and should be used with caution.
=> Các hóa chất diệt sâu có thể gây ra tác động kéo dài đối với môi trường và nên được sử dụng cẩn thận.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

nineteen − 9 =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!