Loại bỏ mối tiếng Anh là gì? Cách đọc đúng nhất

Trong tiếng Anh, Loại bỏ mối là “Termite removal“, có phiên âm là /ˈtɜːrmaɪt rɪˈmuːvəl/

Loại bỏ mối là sử dụng các phương pháp cùng các chất hóa học để làm giảm số lượng hoặc diệt bỏ mối – loài côn trùng phá hại nhà cửa, công trình.

Một số từ có liên quan đến từ “Loại bỏ mối” và cách dịch sang tiếng Anh

  • Tiêu diệt mối – Termite extermination
  • Xóa bỏ mối – Termite eradication
  • Quy trình loại bỏ mối – Termite elimination process
  • Dịch vụ kiểm soát mối – Termite control services
  • Điều trị chống mối – Anti-termite treatment
  • Khử trùng mối – Termite fumigation
  • Kiểm tra và loại bỏ mối – Termite inspection and removal
  • Loại bỏ mối chuyên nghiệp – Professional termite removal

Dưới đây là 10 câu tiếng Anh sử dụng từ “Termite removal” với nghĩa là “Loại bỏ mối” và đã được dịch sang tiếng Việt

1. Termite removal requires professional expertise.
=> Việc loại bỏ mối đòi hỏi chuyên môn.
2. Regular inspection is necessary for effective termite removal.
=> Việc kiểm tra định kỳ là cần thiết để loại bỏ mối hiệu quả.
3. Termite removal can be a challenging process.
=> Việc loại bỏ mối có thể là một quá trình đầy thử thách.
4. It’s important to address termite infestations promptly to prevent further damage.
=> Việc xử lý sự xâm nhập và loại bỏ mối kịp thời là quan trọng để ngăn chặn thiệt hại tiếp theo.
5. Effective termite removal involves identifying and eliminating the source of the infestation.
=> Việc loại bỏ mối hiệu quả bao gồm xác định và loại bỏ nguồn gốc của sự xâm nhập.
6. Professional termite removal services can help protect your property from further damage.
=> Dịch vụ loại bỏ mối chuyên nghiệp có thể giúp bảo vệ tài sản của bạn khỏi thiệt hại tiếp theo.
7. DIY termite removal methods may not be effective in eliminating the infestation.
=> Các phương pháp loại bỏ mối tự làm có thể không hiệu quả trong việc loại bỏ sự xâm nhập.
8. Termite removal should be carried out by licensed professionals.
=> Việc loại bỏ mối nên được thực hiện bởi các chuyên gia được cấp phép.
9. Effective termite removal requires a comprehensive approach that considers all factors contributing to the infestation.
=> Việc loại bỏ mối hiệu quả đòi hỏi một phương pháp toàn diện xem xét tất cả các yếu tố góp phần vào sự xâm nhập.
10. Early detection is key to successful termite removal.
=> Phát hiện sớm là chìa khóa cho việc loại bỏ mối thành công.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

three × four =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!