Sâu đục trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, “Sâu đục trái cây” là “Fruit-boring pests“, có phiên âm là /fruːt ˈbɔːrɪŋ pɛsts/.

Sâu đục trái cây được coi là nỗi ám ảnh của bà con nông dân bởi chúng ngầm tấn công làm trái cây biến dạng, kém chất lượng.

Một số từ có liên quan đến từ “Sâu đục trái cây” và cách dịch sang tiếng Anh

  • Chất phòng tránh sâu đục trái cây – Fruit-boring pests repellent
  • Kiểm soát sâu đục trái cây – Fruit-boring pests control
  • Loại bỏ sâu đục trái cây – Fruit-boring pests removal
  • Sâu đục trái cây ảnh hưởng – Impact of fruit-boring pests
  • Cách phòng ngừa sâu đục trái cây – Preventive measures against fruit-boring pests
  • Nghiên cứu về sâu đục trái cây – Research on fruit-boring pests
  • Phương pháp diệt sâu đục trái cây – Fruit-boring pests extermination methods
  • Thiệt hại do sâu đục trái cây – Damage caused by fruit-boring pests
  • Tổ chức chương trình quản lý sâu đục – Fruit borer management program
  • Sâu đục trái cây gây hại – Damaging ruit-boring pests

Dưới đây là 10 câu tiếng Anh sử dụng từ “Fruit-boring pests” với nghĩa là “Sâu đục trái cây” và đã được dịch sang tiếng Việt

1. Fruit-boring pests can cause significant damage to orchards, affecting the overall yield.
=> Sâu đục trái cây có thể gây thiệt hại đáng kể cho vườn cây ăn quả, ảnh hưởng đến sản lượng tổng cộng.
2. Farmers often employ various methods to protect their crops from fruit-boring pests.
=> Nông dân thường sử dụng nhiều phương pháp để bảo vệ đồng cây của họ khỏi sâu đục trái cây.
3. The agricultural extension service provides information on identifying and managing fruit-boring pests.
=> Dịch vụ mở rộng nông nghiệp cung cấp thông tin về cách nhận biết và quản lý sâu đục trái cây.
4. Early detection of fruit-boring pests is crucial for implementing effective control measures.
=> Việc phát hiện sớm sâu đục trái cây là quan trọng để thực hiện các biện pháp kiểm soát hiệu quả.
5. Organic farmers often rely on natural predators to control fruit-boring pests in an eco-friendly way.
=> Nông dân hữu cơ thường phụ thuộc vào kẻ thù tự nhiên để kiểm soát sâu đục trái cây một cách thân thiện với môi trường.
6. Fruit-boring pests are known to tunnel into the fruit, making it unsuitable for consumption.
=> Sâu đục trái cây nổi tiếng vì thường đào lỗ vào trái cây, làm cho nó không thích hợp để tiêu thụ.
7. Integrated pest management involves a holistic approach to controlling fruit-boring pests without relying solely on chemical pesticides.
=> Quản lý sâu bệnh tích hợp liên quan đến một cách tiếp cận toàn diện để kiểm soát sâu đục trái cây mà không chỉ phụ thuộc vào thuốc trừ sâu hóa học.
8. Regular monitoring of fruit trees helps in identifying signs of infestation by fruit-boring pests.
=> Theo dõi đều đặn cây ăn quả giúp nhận biết dấu hiệu của sự lây nhiễm bởi sâu đục trái cây.
9. Extension workshops provide farmers with practical knowledge on preventing and managing fruit-boring pests.
=> Các hội thảo mở rộng cung cấp cho nông dân kiến thức thực tế về cách ngăn chặn và quản lý sâu đục trái cây.
10. Researchers are studying the biology and behavior of fruit-boring pests to develop more targeted control strategies.
=> Các nhà nghiên cứu đang nghiên cứu sinh học và hành vi của sâu đục trái cây để phát triển các chiến lược kiểm soát có định hướng hơn.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 × 4 =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!