Thuốc diệt ong tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, thuốc diệt ong là Bee-killing spray, có phiên âm cách đọc là /biː-ˈkɪlɪŋ spreɪ/.

“Thuốc diệt ong” là các chất hoặc hợp chất được thiết kế hoặc sử dụng để tiêu diệt hoặc kiểm soát ong, một loại côn trùng có vai trò quan trọng trong quá trình thụ phấn của cây cỏ và nhiều loại cây trồng khác.

Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “Thuốc diệt ong” được dịch sang tiếng Anh

 • Thuốc diệt ong – Bee-killing pesticide
 • Chất độc hại cho ong – Toxic substance to bees
 • Chất diệt ký sinh trùng trên ong – Parasite-killing chemical for bees
 • Nguy cơ gây hại cho dân số ong – Risk to bee populations
 • Hậu quả của việc sử dụng thuốc diệt ong – Consequences of bee-killing pesticides
 • Bảo vệ ong khỏi thuốc diệt cỏ – Protecting bees from herbicides
 • Nghiên cứu về ảnh hưởng của thuốc diệt ong – Research on the impact of bee-killing pesticides
 • Chương trình giảm thiểu sử dụng thuốc diệt ong – Bee-killing reduction program
 • Kiểm soát dược lực on – Bee toxicity control
 • Ảnh hưởng của thuốc trừ sâu đối với ong – Impact of insecticides on bees

Dưới đây là 10 mẫu câu tiếng Anh về “Bee-killing spray” được dịch nghĩa sang tiếng Việt

 1. The farmer inadvertently used a bee-killing spray on the crops, causing harm to the local bee population.
  => Nông dân không cẩn thận đã sử dụng một loại phun thuốc diệt ong trên cây trồng, gây hại cho dân số ong địa phương.
 2. Beekeepers are concerned about the increased use of bee-killing sprays in the surrounding agricultural areas.
  => Người chăn nuôi ong lo lắng về việc tăng cường sử dụng các loại phun thuốc diệt ong trong khu vực nông nghiệp xung quanh.
 3. The environmental impact assessment highlighted the dangers of the proposed bee-killing spray in the region.
  => Đánh giá tác động môi trường đã làm nổi bật những nguy cơ của loại phun thuốc diệt ong đề xuất trong khu vực.
 4. Scientists are researching alternatives to bee-killing sprays that are less harmful to pollinators.
  => Các nhà khoa học đang nghiên cứu các phương thức thay thế cho các loại phun thuốc diệt ong ít gây hại đối với những loài thụ phấn.
 5. Farmers need to be educated on the consequences of using bee-killing sprays and encouraged to adopt bee-friendly alternatives.
  => Nông dân cần được giáo dục về hậu quả của việc sử dụng các loại phun thuốc diệt ong và được khuyến khích chọn các phương pháp thay thế thân thiện với ong.
 6. The beekeeper community is advocating for stricter regulations on the use of bee-killing sprays to protect bee populations.
  => Cộng đồng người chăn nuôi ong đang đề xuất việc thiết lập các quy định nghiêm ngặt về việc sử dụng các loại phun thuốc diệt ong để bảo vệ dân số ong.
 7. A recent study linked the decline in bee numbers to the widespread use of bee-killing sprays in agricultural practices.
  => Một nghiên cứu gần đây đã liên kết sự suy giảm số lượng ong với việc sử dụng rộng rãi các loại phun thuốc diệt ong trong các phương pháp nông nghiệp.
 8. Beekeepers are urging for the ban of certain bee-killing sprays that have been identified as particularly harmful to bee colonies.
  => Người chăn nuôi ong đang kêu gọi cấm một số loại phun thuốc diệt ong được xác định là đặc biệt có hại đối với đàn ong.
 9. Farmers need to find alternatives to bee-killing sprays that won’t harm pollinators.
  => Những người nông dân cần tìm kiếm các phương thức thay thế cho thuốc diệt ong không gây hại cho các loài thụ phấn.
 10. The impact of bee-killing sprays on ecosystems is a matter of growing concern.
  => Ảnh hưởng của thuốc diệt ong đối với hệ sinh thái là một vấn đề đang ngày càng được quan tâm.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

13 + 16 =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!