Diệt mối tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt mối là Kill Termites, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈtɜːrmaɪts/.

“Diệt mối” là quá trình sử dụng các phương tiện, hóa chất để tiêu diệt và kiểm soát mối, một loại côn trùng gây hại cho người và động vật, đặc biệt là trong môi trường sống như nhà ở và công nghiệp.

Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “Diệt mối” được dịch sang tiếng Anh

 • Diệt mối hóa học – Chemical termite control
 • Chất diệt mối – Termite-killing chemical
 • Dịch vụ diệt mối – Termite extermination service
 • Phương pháp diệt mối tự nhiên – Natural termite control methods
 • Bảo vệ nhà cửa khỏi mối – Protecting homes from termites
 • Kiểm soát mối trong công nghiệp gỗ – Termite control in the wood industry
 • Chất chống mối cho gỗ – Termite-resistant treatment for wood
 • Phòng ngừa và diệt mối hiệu quả – Effective termite prevention and control

Dưới đây là một số mẫu câu tiếng Anh về “Kill termites” được dịch nghĩa sang tiếng Việt

 1. Use a termite-killing spray to eliminate the termites infesting your wooden furniture.
  => Sử dụng một loại phun diệt mối để loại bỏ mối xâm lấn vào đồ gỗ của bạn.
 2. It’s crucial to act promptly to kill termites and prevent further damage to the structure of your home.
  => Việc hành động ngay lập tức để diệt mối và ngăn chặn sự hủy hoại tiếp theo cho cấu trúc nhà bạn là rất quan trọng.
 3. Professional exterminators can employ various methods to effectively kill termites in your property.
  => Người tiêu diệt chuyên nghiệp có thể sử dụng nhiều phương pháp để diệt mối một cách hiệu quả trong tài sản của bạn.
 4. Applying termite-killing chemicals around the perimeter of your house forms a protective barrier against termite infestation.
  => Việc sử dụng hóa chất diệt mối xung quanh bên ngoài nhà bạn tạo ra một rào cản bảo vệ chống lại sự xâm lấn của mối.
 5. Regular inspections and timely treatment are essential to kill termites and safeguard your property.
  => Việc kiểm tra định kỳ và điều trị đúng lúc là quan trọng để diệt mối và bảo vệ tài sản của bạn.
 6. Boric acid is known for its effectiveness in killing termites and is often used in termite control treatments.
  => Acid boric được biết đến với độ hiệu quả trong việc diệt mối và thường được sử dụng trong các liệu pháp kiểm soát mối.
 7. Installing termite bait stations is a proactive approach to kill termites before they reach your home.
  => Lắp đặt các trạm mồi mối là một phương pháp chủ động để diệt mối trước khi chúng đến gần nhà bạn.
 8. Natural remedies like orange oil can be effective in killing termites while minimizing environmental impact.
  => Phương pháp chữa trị tự nhiên như dầu cam có thể hiệu quả trong việc diệt mối và đồng thời giảm thiểu tác động đến môi trường.
 9. Homemade termite-killing solutions can be cost-effective and eco-friendly if used correctly.
  => Những giải pháp tự nhiên để diệt mối có thể tiết kiệm chi phí và thân thiện với môi trường nếu sử dụng đúng cách.
 10. In severe infestations, fumigation may be necessary to completely kill termites within a structure.
  => Trong các trường hợp xâm lấn nặng nề, việc khử trùng có thể cần thiết để hoàn toàn diệt mối trong một cấu trúc.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

one × 3 =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!