Diệt bọ cánh cứng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt bọ cánh cứng là Beetle control, có phiên âm cách đọc là /ˈbiːtəl kənˈtroʊl/.

“Diệt bọ cánh cứng” là quá trình hoặc tập hợp các biện pháp được thực hiện để kiểm soát và tiêu diệt bọ cánh cứng, còn được gọi là côn trùng cánh cứng, trong một môi trường.

Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “Diệt bọ cánh cứng” được dịch nghĩa sang tiếng Anh

 • Biện pháp kiểm soát bọ cánh cứng – Beetle control measures
 • Chiến lược diệt bọ cánh cứng – Beetle control strategy
 • Kỹ thuật diệt bọ cánh cứng an toàn – Safe beetle control techniques
 • Diệt bọ cánh cứng hữu cơ – Organic beetle control
 • Biện pháp diệt bọ cánh cứng hiệu quả – Efficient beetle control measures
 • Diệt bọ cánh cứng trong vườn – Beetle control in the garden
 • Bọ cánh cứng kiểm soát hại cây trồng – Crop-damaging beetle pest control
 • Kiểm soát côn bọ cánh cứng – Beetle control
 • Diệt bọ cánh cứng hiệu quả – Effective beetle control
 • Sản phẩm diệt bọ cánh cứng – Beetle control products

Dưới đây là 10 mẫu câu tiếng Anh về “Beetle control” với nghĩa “Diệt bọ cánh cứng” được dịch nghĩa sang tiếng Việt

 1. Regular inspections are essential for effective beetle control in the garden.
  => Việc kiểm tra đều đặn là quan trọng để diệt bọ cánh cứng hiệu quả trong khu vườn.
 2. Farmers employ various methods for beetle control, including natural predators.
  => Nông dân sử dụng nhiều phương pháp để diệt bọ cánh cứng, bao gồm cả kẻ săn mồi tự nhiên.
 3. Using insecticidal soap is an eco-friendly approach to beetle control on plants.
  => Sử dụng xà phòng trừ sâu là một phương pháp thân thiện với môi trường để diệt bọ cánh cứng trên cây.
 4. Crop rotation is a preventive measure for beetle control and maintaining soil health.
  => Xoay trồng cây là biện pháp phòng ngừa để diệt bọ cánh cứng và duy trì sức khỏe đất đai.
 5. Beetle control may involve the use of pheromone traps to disrupt their mating patterns.
  => Diệt bọ cánh cứng có thể liên quan đến việc sử dụng bẫy mùi để làm gián đoạn mô hình giao phối của chúng.
 6. The introduction of beneficial nematodes is an organic method for beetle control.
  => Việc giới thiệu sâu rết có lợi là một phương pháp hữu cơ để diệt bọ cánh cứng.
 7. Beetle control is crucial in orchards to protect fruit trees from infestations.
  => Diệt bọ cánh cứng là quan trọng trong vườn cây ăn trái để bảo vệ cây trồng khỏi sự lây nhiễm.
 8. Applying neem oil acts as a natural repellent for beetle control on vegetable crops.
  => Sử dụng dầu neem có tác dụng như một chất cản trở tự nhiên để diệt bọ cánh cứng trên cây rau.
 9. Integrated pest management includes cultural practices for sustainable beetle control.
  => Quản lý dịch hại tích hợp bao gồm các thực hành văn hóa để diệt bọ cánh cứng bền vững.
 10. Farmers collaborate to share best practices for effective beetle control in the region.
  => Nông dân hợp tác để chia sẻ những thực hành tốt nhất để diệt bọ cánh cứng hiệu quả trong khu vực.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

twenty + thirteen =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!