Diệt ruồi giấm tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi giấm Vinegar fly control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/.

“Diệt ruồi giấm” là quá trình hoặc loạt các biện pháp được thực hiện để kiểm soát và tiêu diệt ruồi giấm, một loài ruồi thường gặp trong môi trường nông nghiệp, nhà bếp, và các khu vực chứa thức ăn.

Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “Diệt ruồi giấm” được dịch nghĩa sang tiếng Anh

 • Quản lý sự lây nhiễm của ruồi giấm – Managing vinegar fly infestations
 • Phương pháp tiêu diệt ruồi giấm – Vinegar fly eradication methods
 • Kiểm soát ruồi giấm trong giấm – Control of fruit fly in vinegar
 • Ngăn chặn sự sinh sản của ruồi giấm – Preventing vinegar fly breeding
 • Quản lý hiệu quả ruồi giấm – Effective vinegar fly management
 • Chiến lược kiểm soát ruồi giấm – Strategies for vinegar fly control
 • Kiểm soát sâu bọ ruồi giấm – Vinegar fly pest control
 • Các kỹ thuật tiêu diệt ruồi giấm – Vinegar fly elimination techniques
 • Biện pháp ngăn chặn ruồi giấm – Vinegar fly prevention measures
 • Quản lý dịch hại tích hợp cho ruồi giấm – Integrated pest management for vinegar flies

Dưới đây là 10 mẫu câu tiếng Anh về “Vinegar fly control” với nghĩa “Diệt ruồi giấm” được dịch nghĩa sang tiếng Việt

 1. Regular cleaning and proper food storage are essential for effective vinegar fly control in the kitchen.
  => Việc làm sạch đều đặn và bảo quản thức ăn đúng cách là quan trọng để diệt ruồi giấm hiệu quả trong nhà bếp.
 2. Implementing traps and barriers is a preventive measure for vinegar fly control in fruit storage areas.
  => Thực hiện bẫy và rào cản là biện pháp phòng ngừa để diệt ruồi giấm trong khu vực bảo quản trái cây.
 3. Vinegar fly control methods may include using natural repellents to discourage their presence.
  => Các phương pháp diệt ruồi giấm có thể bao gồm việc sử dụng chất cản trở tự nhiên để ngăn chúng xuất hiện.
 4. Farmers employ integrated pest management strategies for effective vinegar fly control in orchards.
  => Nông dân sử dụng chiến lược quản lý dịch hại tích hợp để diệt ruồi giấm hiệu quả trong vườn cây ăn trái.
 5. Vinegar fly control in wineries is crucial to protect the quality of the fermenting grapes.
  => Diệt ruồi giấm trong nhà máy rượu vang là quan trọng để bảo vệ chất lượng của nho đang lên men.
 6. Effective sanitation practices play a key role in vinegar fly control in commercial kitchens.
  => Các thực hành vệ sinh hiệu quả đóng vai trò quan trọng trong việc diệt ruồi giấm trong nhà bếp thương mại.
 7. Vinegar fly control measures may include the use of insecticidal sprays for immediate action.
  => Các biện pháp diệt ruồi giấm có thể bao gồm việc sử dụng phun trừ sâu để thực hiện ngay lập tức.
 8. Educating kitchen staff on proper hygiene practices contributes to successful vinegar fly control.
  => Đào tạo nhân viên nhà bếp về các thực hành vệ sinh đúng đắn góp phần vào việc diệt ruồi giấm thành công.
 9. Homeowners often seek effective vinegar fly control solutions for their indoor spaces.
  => Người chủ nhà thường tìm kiếm các giải pháp diệt ruồi giấm hiệu quả cho không gian bên trong nhà.
 10. Using natural ingredients like vinegar for vinegar fly control is a safer alternative.
  => Sử dụng các thành phần tự nhiên như giấm để diệt ruồi giấm là một phương án an toàn.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

one × four =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!