Diệt sâu bướm tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt sâu bướm là Caterpillar control, có phiên âm cách đọc là /ˈkætərˌpɪlər kənˈtroʊl/.

“Diệt sâu bướm” là một phương pháp kiểm soát sâu bướm, thường được thực hiện để bảo vệ cây trồng hoặc cây cỏ khỏi sự hại của sâu bướm. Chúng thường gây hại bằng cách ăn lá, hoa, hoặc thậm chí là quả của cây trồng.

Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “Diệt sâu bướm” được dịch nghĩa sang tiếng Anh

 • Kiểm soát sâu nhỏ – Caterpillar control methods
 • Biện pháp kiểm soát sâu nhỏ – Managing caterpillar infestations
 • Chiến lược quản lý sâu nhỏ – Caterpillar eradication strategies
 • Phương pháp đối phó với sâu nhỏ – Preventing caterpillar damage
 • Điều trị sâu nhỏ – Implementing caterpillar deterrents
 • Bảo vệ cây trồng khỏi sâu nhỏ – Protecting crops from caterpillars
 • Thực hiện biện pháp đẩy lùi sâu nhỏ – Caterpillar population control
 • Giảm tổn thất do sâu nhỏ – Caterpillar pest management
 • Phòng ngừa sự lây nhiễm của sâu nhỏ – Effective caterpillar control measures
 • Kỹ thuật tiêu diệt sâu nhỏ – Integrated pest management for caterpillars

Dưới đây là 10 mẫu câu tiếng Anh về “Caterpillar control” với nghĩa “Diệt sâu bướm” được dịch nghĩa sang tiếng Việt

 1. Effective caterpillar control is essential for protecting crops from damage.
  => Việc diệt sâu bướm hiệu quả là quan trọng để bảo vệ cây trồng khỏi tổn thất.
 2. Farmers often use biological methods for caterpillar control, such as introducing natural predators.
  => Nông dân thường sử dụng phương pháp sinh học để diệt sâu bướm, như giới thiệu kẻ săn mồi tự nhiên.
 3. Caterpillar control measures include the use of safe insecticides and organic farming practices.
  => Biện pháp diệt sâu bướm bao gồm việc sử dụng thuốc trừ sâu an toàn và phương pháp canh tác hữu cơ.
 4. Crop rotation is a sustainable practice that aids in caterpillar control and soil health.
  => Xoay trồng cây là một thực hành bền vững giúp diệt sâu bướm và duy trì sức khỏe đất đai.
 5. Organic farmers focus on natural caterpillar control to maintain the integrity of their produce.
  => Nông dân hữu cơ tập trung vào diệt sâu bướm tự nhiên để duy trì chất lượng của sản phẩm của họ.
 6. Companion planting is an ecological approach used for natural caterpillar control in gardens.
  => Việc trồng kết hợp là một phương pháp sinh thái được sử dụng để diệt sâu bướm tự nhiên trong khu vườn.
 7. Regular monitoring of plants is crucial for early detection and caterpillar control.
  => Giám sát đều đặn cây trồng là quan trọng để phát hiện sớm và diệt sâu bướm.
 8. Caterpillar control in orchards often involves the use of pheromone traps and beneficial insects.
  => Diệt sâu bướm trong vườn cây ăn trái thường liên quan đến việc sử dụng bẫy mùi và côn trùng có lợi.
 9. Farmers employ various caterpillar control techniques to minimize the use of chemical pesticides.
  => Nông dân sử dụng nhiều kỹ thuật diệt sâu bướm khác nhau để giảm thiểu việc sử dụng thuốc trừ sâu hóa học.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eleven − eight =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!