Loại bỏ sâu bọ tiếng anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, “Loại bỏ sâu bọ/strong>” là “Eliminate pests“, có phiên âm là /ɪˈlɪmɪˌneɪt pɛsts.

Loại bỏ sâu bọ là việc sử dụng các phương pháp hay hóa chất để loại bỏ sâu gây hại, bảo đảm năng suất.

Một số từ có liên quan đến từ “Loại bỏ sâu bọ” và cách dịch sang tiếng Anh

  • Phương pháp loại bỏ sâu bọ – Pest elimination methods
  • Sâu bọ gây hại – Harmful pests
  • Chương trình loại bỏ sâu bọ – Pest eradication program
  • Kỹ thuật loại bỏ sâu bọ – Pest elimination techniques
  • Sử dụng hóa chất loại bỏ sâu bọ – Using pesticides for pest removal
  • Quá trình loại bỏ sâu bọ – Pest elimination process
  • Nghiên cứu về loại bỏ sâu bọ – Research on pest eradication
  • Chiến lược loại bỏ sâu bọ – Pest elimination strategy
  • Loại bỏ sâu bọ trong môi trường sống – Pest removal in living environments

Dưới đây là 10 câu tiếng Anh sử dụng từ “Eliminate pests” với nghĩa là “Loại bỏ sâu bọ” và đã được dịch sang tiếng Việt

1. The goal of pest control is to eliminate pests and prevent them from causing damage to crops and property.
=> Mục tiêu của việc kiểm soát sâu bệnh là loại bỏ sâu bọ và ngăn chúng gây thiệt hại cho cây trồng và tài sản.
2. Effective pest management involves a combination of prevention, monitoring, and elimination strategies.
=> Quản lý sâu bệnh, loại bỏ sâu bọ hiệu quả bao gồm kết hợp các chiến lược phòng ngừa, giám sát và loại bỏ.
3. The use of pesticides can be an effective way to eliminate pests, but it’s important to use them responsibly to minimize environmental damage.
=> Việc sử dụng thuốc trừ sâu có thể là một cách hiệu quả để loại bỏ sâu bọ, nhưng quan trọng là sử dụng chúng một cách có trách nhiệm để giảm thiểu thiệt hại cho môi trường.
4. Pest elimination requires a comprehensive approach that targets the root causes of infestation.
=> Loại bỏ sâu bọ đòi hỏi một phương pháp toàn diện nhằm mục tiêu các nguyên nhân gốc rễ gây nhiễm.
5. Integrated pest management is a sustainable approach to eliminating pests while minimizing harm to the environment.
=> Quản lý sâu bệnh tích hợp là một phương pháp bền vững để loại bỏ sâu bọ trong khi giảm thiểu thiệt hại cho môi trường.
6. The most effective way to eliminate pests is to prevent them from entering in the first place.
=> Cách hiệu quả nhất để loại bỏ sâu bọ là ngăn chúng xâm nhập vào lần đầu.
7. Pest elimination requires a long-term commitment and ongoing monitoring to ensure success.
=> Loại bỏ sâu bọ đòi hỏi cam kết lâu dài và giám sát liên tục để đảm bảo thành công.
8. Some natural remedies can be effective in eliminating pests without the use of harmful chemicals.
=> Một số phương thuốc tự nhiên có thể hiệu quả trong việc loại bỏ sâu bọ mà không cần sử dụng các hóa chất độc hại.
9. The city implemented a pest elimination program to combat the spread of disease-carrying insects.
=> Thành phố triển khai một chương trình loại bỏ sâu bọ để chống lại sự lây lan của các loài côn trùng mang bệnh.
10.Regular cleaning and maintenance can go a long way in eliminating pests and preventing infestations.
=> Việc vệ sinh và bảo trì thường xuyên có thể giúp loại bỏ sâu bọ và ngăn chúng xâm nhập.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

13 + 7 =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!