Mối sàn tiếng Anh là gì? Và cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh,”Mối sàn” là “Subterranean termites“, có phiên âm là /səbˌtəˈreɪniən ˈtɜrmaɪts/.

Mối sàn là loại mối sống chủ yếu dưới đất. Chúng tấn công cấu trúc gỗ từ dưới mặt đất lên. Mối sàn có thể gây thiệt hại nặng nề đến cấu trúc sàn của nhà cửa và các công trình khác.

Một số từ có chứa “Mối sàn” và cách dịch sang tiếng Anh

  • Tổ mối sànSubterranean termite nest
  • Thức ăn ưa thích của mối sàn – Preferred food source for subterranean termites
  • Các loài mối sànSubterranean termite species
  • Cách ngăn chặn mối sàn – Preventing subterranean termites
  • Tấn công của mối sànSubterranean termite attacks
  • Thiệt hại do mối sàn – Damage caused by subterranean termites
  • Kiểm soát mối sànSubterranean termite control
  • Phòng tránh mối sànSubterranean termite prevention
  • Biện pháp diệt mối sànSubterranean termite eradication methods
  • Chất chống mối sànSubterranean termite repellent

Dưới đây là 10 câu tiếng Anh sử dụng từ “Subterranean termites” với nghĩa là “Mối sàn” và dịch sang tiếng Việt

1. Subterranean termites create intricate tunnel systems to access wooden structures.
=> Mối sàn tạo ra hệ thống đường hầm phức tạp để tiếp cận cấu trúc gỗ.
2. The presence of subterranean termites can go unnoticed until visible damage appears.
=> Sự hiện diện của mối sàn có thể không được chú ý cho đến khi xuất hiện thiệt hại rõ ràng.
3. Homeowners should be proactive in preventing subterranean termite infestations through regular inspections.
=> Người chủ nhà nên tích cực ngăn chặn sự xâm nhập của mối sàn thông qua các cuộc kiểm tra định kỳ.
4. Subterranean termites are known for their ability to exploit moisture-rich environments for survival.
=> Mối sàn nổi tiếng với khả năng tận dụng môi trường giàu độ ẩm để sống.
5. Efficient subterranean termite control often involves both chemical treatments and physical barriers.
=> Kiểm soát hiệu quả mối sàn thường liên quan đến cả liệu pháp hóa học và rào cản vật lý.
6. Early detection is crucial in minimizing the damage caused by subterranean termites.
=> Phát hiện sớm là quan trọng để giảm thiểu thiệt hại do mối sàn gây ra.
7. Wooden structures in contact with the ground are particularly susceptible to subterranean termite attacks.
=> Các cấu trúc gỗ tiếp xúc với mặt đất đặc biệt dễ bị tấn công bởi mối sàn.
8. Subterranean termites rely on their colony’s collective efforts to forage for food sources.
=> Mối sàn phụ thuộc vào nỗ lực tập thể của tổ để tìm kiếm nguồn thức ăn.
9. The development of efficient termite-resistant materials is essential in subterranean termite-prone regions.
=> Việc phát triển vật liệu chống mối hiệu quả là quan trọng trong các khu vực dễ bị tấn công bởi mối sàn.
10. Regular maintenance and repairs can help fortify structures against potential subterranean termite damage.
=> Bảo dưỡng định kỳ và sửa chữa có thể giúp củng cố cấu trúc chống lại thiệt hại tiềm ẩn từ mối sàn.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

fifteen − 12 =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!