Giải pháp diệt mọt tiếng Anh là gì? Cách đọc đúng nhất

Trong tiếng Anh, giải pháp diệt mọt nghĩa là Moth control solution, có phiên âm /mɑːθ kənˈtroʊl səˈluː.ʃən/.

“Giải pháp diệt mọt” là có thể đề cập đến các biện pháp và phương pháp để ngăn chặn, kiểm soát hoặc loại bỏ mọt để bảo quản đồ dùng, quần áo, thực phẩm hoặc môi trường sống.

Dưới đây là một số cụm từ tiếng Anh liên quan đến “Giải pháp diệt mọt”

 • Các phương pháp kiểm soát mọt – Moth control methods
 • Các kỹ thuật ngăn chặn mọt – Moth prevention techniques
 • Các giải pháp diệt mọt – Moth eradication solutions
 • Những biện pháp ngăn chặn mọt tự nhiên – Natural moth deterrents
 • Các liệu pháp hóa học diệt mọt – Chemical moth treatments
 • Tổ chức tủ để ngăn chặn mọt – Closet organization for moth prevention
 • Kiểm tra định kỳ để phát hiện mọt – Regular moth inspections
 • Kiểm soát sự lây lan của mọt – Moth infestation control

Dưới đây là một số mẫu câu tiếng Anh về “Giải pháp diệt mọt” được dịch nghĩa sang tiếng Việt

 • Implementing a moth control solution involves a combination of regular inspections and the use of effective repellents.
  => Triển khai giải pháp diệt mọt đòi hỏi sự kết hợp giữa việc kiểm tra định kỳ và sử dụng các chất chống mọt hiệu quả.
 • One popular moth control solution is to store clothing in airtight containers to prevent infestation.
  => Một giải pháp phổ biến để diệt mọt là lưu trữ quần áo trong các container kín khít để ngăn chặn sự xâm lấn.
 • Chemical moth treatments are often employed as a quick and efficient moth control solution for severe infestations.
  => Việc sử dụng các liệu pháp hóa chất để kiểm soát mọt thường được áp dụng như một giải pháp diệt mọt nhanh chóng và hiệu quả đối với những tình trạng xâm lấn nặng.
 • Regular moth inspections are a proactive moth control solution to identify and address issues before they escalate.
  => Việc kiểm tra định kỳ mọt là một giải pháp diệt mọt tích cực để nhận diện và giải quyết vấn đề trước khi nó trở nên nghiêm trọng.
 • Natural moth deterrents, such as cedarwood, can be a sustainable and eco-friendly moth control solution.
  => Những chất chống mọt tự nhiên, như gỗ tuyết tùng, có thể là một giải pháp diệt mọt bền vững và thân thiện với môi trường.
 • Vacuuming and cleaning regularly are simple yet effective moth control solutions for maintaining a moth-free environment.
  => Việc hút bụi và lau dọn đều đặn là những giải pháp diệt mọt đơn giản nhưng hiệu quả để duy trì môi trường không có mọt.
 • Strategic placement of moth traps is part of an integrated moth control solution to capture and monitor moth activity.
  => Việc đặt cẩn thận bẫy mọt là một phần của giải pháp diệt mọt tích hợp để bắt và giám sát hoạt động của mọt.
 • Consult with pest control professionals to determine the most appropriate moth control solution for your specific situation.
  => Tham khảo ý kiến của các chuyên gia kiểm soát dịch hại để xác định giải pháp diệt mọt phù hợp nhất cho tình huống cụ thể của bạn.
 • A well-ventilated and dry storage area is a fundamental moth control solution, as moths thrive in humid environments.
  => Một khu vực lưu trữ thông thoáng và khô ráo là một giải pháp diệt mọt cơ bản, vì mọt phát triển tốt trong môi trường ẩm.
 • Education on proper clothing storage practices is key to implementing a successful moth control solution in households.
  => Việc giáo dục về các phương pháp lưu trữ quần áo đúng đắn là chìa khóa để triển khai một giải pháp diệt mọt hiệu quả trong hộ gia đình.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

seventeen + four =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!