Kiến gây hại tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, kiến gây hại là Pest ants, có phiên âm cách đọc là /pɛst ænts/.

“Kiến gây hại” dùng để mô tả các loài kiến mà hoạt động hoặc tái định cư có thể gây hại đối với con người, môi trường, hoặc nông nghiệp.

Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “Kiến gây hại” được dịch sang tiếng Anh

 • Các loài kiến gây vấn đề – Problematic ant species
 • Kiến gây phiền toái – Troublesome ants
 • Kiến gây tổn thương – Ants causing damage
 • Quản lý côn trùng kiến – Pest control for ants
 • Quản lý sự xâm lấn của kiến gây hại – Managing pest ant infestations
 • Xử lý với kiến gây hại – Dealing with pest ants
 • Kiểm soát dân số kiến gây hại – Controlling pest ant populations
 • Kiến gây hại gây thiệt hại cho nông nghiệp – Agricultural pest ants
 • Phương pháp diệt kiến gây hại – Pest ant eradication methods
 • Kiến gây hại làm tổn thương cây trồng – Pest ants damaging crops

Dưới đây là 10 mẫu câu tiếng Anh về “Pest ants” được dịch nghĩa sang tiếng Việt

 1. Pest ants can quickly become a nuisance in residential areas, invading kitchens and food storage spaces.
  => Các loài kiến gây hại có thể nhanh chóng trở thành mối quấy rối trong khu vực dân cư, xâm lấn bếp và không gian lưu trữ thực phẩm.
 2. Homeowners often seek professional help to eliminate pest ants that have infested their homes.
  => Những người sở hữu nhà thường tìm kiếm sự giúp đỡ chuyên nghiệp để loại bỏ các loài kiến gây hại đã xâm lấn nhà họ.
 3. Agricultural practices need effective strategies to manage pest ants and minimize crop damage.
  => Các phương pháp nông nghiệp cần có chiến lược hiệu quả để quản lý kiến gây hại và giảm thiểu tổn thương cho cây trồng.
 4. In urban areas, pest ants can pose a threat to public health by contaminating food and spreading diseases.
  => Trong khu vực đô thị, các loài kiến gây hại có thể gây nguy hiểm đối với sức khỏe cộng đồng bằng cách làm nhiễm bẩn thực phẩm và truyền bệnh.
 5. Pest ants are known for their ability to cause damage to wooden structures by nesting and tunneling.
  => Các loài kiến gây hại nổi tiếng với khả năng gây tổn thương cho cấu trúc gỗ thông qua việc xây tổ và đào hầm.
 6. Effective pest management plans include measures to prevent the entry of pest ants into buildings.
  => Kế hoạch quản lý côn trùng kiến hiệu quả bao gồm các biện pháp để ngăn chặn sự xâm nhập của kiến gây hại vào tòa nhà.
 7. The agricultural community collaborates to share best practices in dealing with pest ants and preserving crop yields.
  => Cộng đồng nông nghiệp hợp tác chia sẻ những phương pháp tốt nhất trong việc đối phó với kiến gây hại và bảo tồn năng suất cây trồng.
 8. Residents are encouraged to report pest ant sightings to local authorities to facilitate early pest control measures.
  => Người dân được khuyến khích báo cáo về việc nhìn thấy kiến gây hại cho các cơ quan địa phương để hỗ trợ trong việc triển khai các biện pháp kiểm soát côn trùng sớm.
 9. Pest ants can cause damage to electrical equipment and wiring.
  => Kiến gây hại có thể gây thiệt hại cho thiết bị điện và dây điện.
 10. The local pest control company offers services to eliminate pest ants in homes and businesses.
  => Công ty diệt côn trùng địa phương cung cấp dịch vụ tiêu diệt kiến gây hại trong các gia đình và doanh nghiệp.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

nine + ten =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!