Mối gỗ trong tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh,”Mối gỗ” là “Wood termites“, có phiên âm Anh – Anh là /ˈtɜː.maɪt/, phiên âm là /biːn ˈwiːvəl/.

Mối gỗ là côn trùng sống chủ yếu trong tổ và gỗ là thức ăn yêu thích của chúng. Nếu không được kiểm soát và tiêu diệt, chúng có thể gây hại cho nhà ở và công trình xây dựng.

Một số từ có chứa “Mối gỗ” và cách dịch sang tiếng Anh

  • Tổ mối gỗ – Wood termite nest
  • Chu kỳ sống của mối gỗ – Wood termite life cycle
  • Mối gỗ xây tổ – Wood termite nest-building
  • Các loại mối gỗ – Wood-devouring termite species
  • Cây gỗ bị mối gỗ tấn công – Wood termite-infested wood
  • Thiệt hại từ mối gỗ – Damage from wood termites
  • Phòng trừ mối gỗ – Wood termite prevention
  • Kiểm soát mối gỗ – Wood termite control
  • Chất chống mối gỗ tự nhiên – Natural wood termite repellent
  • Chất diệt mối gỗ – Wood termite pesticide

Dưới đây là 10 câu tiếng Anh sử dụng từ “Wood termites” với nghĩa là “Mối gỗ” và dịch sang tiếng Việt

1. Wood termites are a common threat to wooden structures in humid environments.
=> Mối gỗ là mối đe dọa phổ biến đối với cấu trúc gỗ ở môi trường ẩm.
2. The homeowner discovered evidence of wood termites when the wooden beams started to weaken.
=> Chủ nhà phát hiện bằng chứng về mối gỗ khi những thanh gỗ bắt đầu suy weaken.
3. Regular inspections are essential to detect wood termite infestations early.
=> Kiểm tra định kỳ là quan trọng để phát hiện sớm sự xâm nhập của mối gỗ.
4. Wood termites can cause significant damage to furniture, flooring, and other wooden items.
=> Mối gỗ có thể gây thiệt hại đáng kể cho đồ nội thất, sàn nhà và các vật dụng gỗ khác.
5. The pest control expert recommended a specialized treatment plan for the wood termite infestation.
=> Chuyên gia kiểm soát côn trùng đề xuất một kế hoạch điều trị chuyên sâu cho sự xâm nhập của mối gỗ.
6. Wood termites thrive in areas with high humidity and abundant wooden resources.
=> Mối gỗ phát triển mạnh trong những khu vực có độ ẩm cao và nguồn tài nguyên gỗ dồi dào.
7. It’s crucial to address any signs of wood termite activity promptly to prevent further damage.
=> Quan trọng để giải quyết bất kỳ dấu hiệu nào của hoạt động mối gỗ ngay lập tức để ngăn chặn thiệt hại tiếp theo.
8. Wood termites often build their nests underground and can remain hidden for long periods.
=> Mối gỗ thường xây tổ của chúng dưới đất và có thể ẩn mình trong thời gian dài.
9.Homeowners should be aware of the potential risks and take preventive measures against wood termites.
=> Người chủ nhà nên nhận thức về những rủi ro tiềm ẩn và thực hiện biện pháp phòng ngừa chống lại mối gỗ.
10. Wood termites play a crucial role in breaking down dead wood in natural ecosystems.
=> Mối gỗ đóng vai trò quan trọng trong quá trình phân hủy gỗ chết trong hệ sinh thái tự nhiên.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eleven − 5 =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!