Xử lý côn trùng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, xử lý côn trùng là Insect control, có phiên âm cách đọc là /ˈɪnˌsɛkt kənˈtroʊl/.

“Xử lý côn trùng” là quá trình thực hiện các biện pháp nhằm kiểm soát, giảm số lượng, hoặc loại bỏ côn trùng gây hại trong môi trường sống, công nghiệp, hoặc nông nghiệp.

Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “Xử lý côn trùng” được dịch nghĩa sang tiếng Anh

 • Kiểm soát côn trùng tích hợp – Integrated Insect Control
 • Kiểm soát côn trùng hóa học – Chemical Insect Control
 • Kiểm soát côn trùng sinh học – Biological Insect Control
 • Kiểm soát côn trùng gây hại – Insect Pest Control
 • Biện pháp kiểm soát côn trùng – Insect Control Measures
 • Kiểm soát côn trùng hữu cơ – Organic Insect Control
 • Chương trình kiểm soát côn trùng – Insect Control Program
 • Kiểm soát côn trùng trong khu dân cư – Residential Insect Control
 • Sản phẩm kiểm soát côn trùng – Insect Control Products
 • Chiến lược kiểm soát côn trùng – Insect Control Strategies

Dưới đây là 10 mẫu câu tiếng Anh về “Insect control” với nghĩa “Xử lý côn trùng” được dịch nghĩa sang tiếng Việt

 1. Integrated insect control combines various methods to manage pests, including biological controls and eco-friendly alternatives.
  => Xử lý côn trùng tích hợp kết hợp nhiều phương pháp để quản lý các loại ký sinh trùng, bao gồm kiểm soát sinh học và các phương án thân thiện với môi trường.
 2. Chemical insect control may be effective, but it’s important to use pesticides responsibly to minimize environmental impact.
  => Việc xử lý côn trùng hóa học có thể hiệu quả, nhưng quan trọng là sử dụng thuốc trừ sâu một cách có trách nhiệm để giảm thiểu ảnh hưởng đối với môi trường.
 3. Biological insect control involves introducing natural predators to keep insect populations in check without relying on chemical solutions.
  => Xử lý côn trùng sinh học liên quan đến việc giới thiệu các kẻ săn mồi tự nhiên để kiểm soát dân số côn trùng mà không phải dựa vào các giải pháp hóa học.
 4. The success of insect control measures depends on understanding the life cycles and behaviors of specific insect pests.
  => Sự thành công của các biện pháp xử lý côn trùng phụ thuộc vào việc hiểu rõ chu kỳ sống và hành vi của các loại côn trùng gây hại cụ thể.
 5. Organic insect control methods focus on using natural and non-toxic substances to manage insect infestations in gardens and farms.
  => Các phương pháp xử lý côn trùng hữu cơ tập trung vào việc sử dụng các chất tự nhiên và không độc hại để quản lý sự lây nhiễm côn trùng trong khu vườn và trang trại.
 6. Insect control programs in urban areas often involve community engagement to raise awareness and implement sustainable solutions.
  => Các chương trình xử lý côn trùng trong các khu đô thị thường liên quan đến sự tham gia của cộng đồng để nâng cao nhận thức và triển khai các giải pháp bền vững.
 7. Residential insect control services offer homeowners options to protect their homes from common pests through regular treatments.
  => Dịch vụ xử lý côn trùng cho hộ gia đình cung cấp các lựa chọn để bảo vệ nhà của họ khỏi các loại côn trùng phổ biến thông qua các liệu pháp định kỳ.
 8. Insect control strategies should be adaptable, considering factors such as climate change and evolving insect resistance to pesticides.
  => Các chiến lược xử lý côn trùng nên có khả năng thích ứng, xem xét các yếu tố như biến đổi khí hậu và sự kháng cự của côn trùng đối với thuốc trừ sâu.
 9. Insect control specialists use advanced technology, such as pheromone traps and monitoring systems, for efficient pest management.
  => Những chuyên gia xử lý côn trùng sử dụng công nghệ tiên tiến, như bẫy mùi và hệ thống theo dõi, để quản lý sâu bệnh hiệu quả.
 10. Education on insect control practices is essential to empower individuals and communities to take proactive measures against insect-borne diseases.
  => Việc giáo dục về các thực hành xử lý côn trùng là quan trọng để trang bị kiến thức và khả năng cho cá nhân và cộng đồng thực hiện các biện pháp tích cực chống lại các bệnh truyền nhiễm do côn trùng.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

16 + 6 =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!